Ενέργεια: σε διαβούλευση Υπουργικές Αποφάσεις

0
65

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, βρίσκονται τα σχέδια δύο Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που αφορούν στη δημιουργία μητρώων φορέων και στοιχείων των διανομέων ενέργειας, καθώς και μεθοδολογίας υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας και στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση.

Πρόκειται για τις Υπουργικές Αποφάσεις με τίτλους «Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας και Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώων:

α) των Φορέων παροχής στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης και

β) των «Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης» και «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση»

Με την πρώτη υπουργική απόφαση:

• Δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλοι οι διανομείς ενέργειας και οι διαχειριστές δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας και καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία εγγραφής και λειτουργίας του, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του.

Προβλέπεται η διάκριση των φορέων σε υπόχρεους για την υποβολή περιοδικών ενεργειακών και λοιπών στατιστικών στοιχείων και σε απαλλασσόμενους, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της δραστηριότητας τους.

• Δημιουργείται Μητρώο Στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης και άλλες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές, τα οποία υποβάλλουν οι υπόχρεοι φορείς, καθορίζεται το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, η περιοδικότητα και η διαδικασία υποβολής, καθώς και ο τρόπος χρήσης τους.

Με τη δεύτερη υπουργική απόφαση θεσπίζεται ένα γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας για τη μέτρηση και επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συνολικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ενώ καθορίζεται το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια