Συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης αποθεματικού δυναμικού μεταλλείων

0
1

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συγκροτείται, με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, Επιτροπή που θα προχωρήσει στην αξιολόγηση του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού των Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών της χώρας, τα οποία διαχειρίζεται άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο.

Έργο της Επιτροπής, η οποία θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ και του ΙΓΜΕ, θα είναι η αξιολόγηση :

– των πάνω από είκοσι (20) Δημόσιων Μεταλλείων που στο παρελθόν είχαν εκμισθωθεί σε ιδιώτες και σήμερα βρίσκονται σε αδράνεια,
– των εβδομήντα (70) και πλέον εξαιρεθέντων υπέρ του Δημοσίου Μεταλλευτικών χώρων και
– όλων των Λατομικών χώρων βιομηχανικών ορυκτών που έχουν ήδη ερευνηθεί από το ΙΓΜΕ.

Στη συνέχεια η Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάταξή τους, με βάση την αξιολόγηση, σε :

– χώρους ώριμους, προς άμεση αξιοποίηση,
– χώρους περαιτέρω έρευνας, για τεκμηρίωση του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού τους και
– χώρους που δεν χρήζουν περαιτέρω αξιοποίησης.

Από τα αποτελέσματα της Επιτροπής, θα προκύψει η συνολική και ξεκάθαρη εικόνα σε όλη την Επικράτεια για τη δυνατότητα εκμίσθωσης των Δημόσιων Μεταλλείων από το Ελληνικό Δημόσιο, είτε με απευθείας συμβάσεις, είτε με προκηρύξεις διαγωνισμών σύμφωνα με την ισχύουσα Μεταλλευτική Νομοθεσία. Επίσης, θα προκύψει ο κατάλογος με Δημόσια Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών που θα προωθηθεί στις αντίστοιχες Περιφέρειες, προκειμένου να διενεργήσουν Διαγωνισμούς για την εκμίσθωσή τους στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων.
Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής, που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 30/04/2011, ορίστηκε η κα Ολυμπία Τσαγκαράκου, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΓΓΕΚΑ).

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια