Έκθεση της Κομισιόν για την πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων

0
30

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Έκθεση για τις επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων δημοσίευσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την έκθεση προκύπτει ότι αν και ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει εξαιρετική πρόοδο, απέχουμε ακόμη αρκετά από την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου να καταστεί η ΕΕ «κοινωνία της ανακύκλωσης».

Περισσότερη ανάπτυξη, λιγότερα απόβλητα

Η έκθεση δείχνει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη φαίνεται να αυξάνεται η συνολική παραγωγή αποβλήτων (ή, στην καλύτερη περίπτωση, να σταθεροποιείται), αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από την οικονομική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών η κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων έχει σταθεροποιηθεί περίπου στα 524 κιλά ετησίως, μολονότι την ίδια περίοδο η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε περίπου κατά 16%. Θα μπορούσαν να γίνουν, ως εκ τούτου, περισσότερα ώστε να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων σε απόλυτους αριθμούς. Για παράδειγμα, το 25% των τροφίμων που αγοράζουν τα νοικοκυριά της ΕΕ καταλήγουν στο σκουπιδοτενεκέ. Περίπου το 60% των εν λόγω αποβλήτων θα μπορούσε να αποφευχθεί, εξοικονομώντας για κάθε νοικοκυριό περίπου 500 ευρώ ετησίως.

Αντικρουόμενα αποτελέσματα – σημαντικό περιθώριο για πρόοδο

Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα ποσοστά ανακύκλωσης ποικίλουν από λίγες εκατοστιαίες μονάδες μέχρι 70%. Σε ορισμένα κράτη μέλη η υγειονομική ταφή έχει ουσιαστικά καταργηθεί ενώ σε άλλες χώρες περισσότερο από το 90% των αποβλήτων εξακολουθεί να θάβεται στο έδαφος. Αυτό δείχνει ένα σημαντικό περιθώριο για πρόοδο πέρα από τους ήδη ισχύοντες ελάχιστους στόχους της ΕΕ για τη συλλογή και την ανακύκλωση.

Καλύτερη νομοθεσία – ορθή εφαρμογή

Η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα εκσυγχρονίζει και απλοποιεί την προσέγγισή μας για τα απόβλητα βασιζόμενη στην έννοια της «φιλοσοφίας του κύκλου ζωής». Με την οδηγία καθιερώνεται δεσμευτική ιεράρχηση που καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των μεθόδων επεξεργασία των αποβλήτων. Στην κορυφή του καταλόγου είναι η πρόληψη των αποβλήτων, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης, ενώ η διάθεση με μεθόδους όπως η υγειονομική ταφή θεωρείται έσχατη λύση.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας περί αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της νέας οδηγίας περί στερεών αποβλήτων. Παράλληλα, θα επιδιώξει να αναπτύξει τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά το σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών και πολιτικών ανάντη. Για την περαιτέρω εδραίωση των πολιτικών σχετικά με τα απόβλητα, η Επιτροπή θα υποβάλει νέες προτάσεις το 2012, οι οποίες μεταξύ άλλων θα καθορίζουν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει ώστε η ΕΕ να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το στόχο της να καταστεί μια κοινωνία ανακύκλωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια