ΥΠΕΚΑ: παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγική

0
244
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θαλάσσια στρατηγική παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και στο πλαίσιο της δεύτερης ανάγνωσης.

Στόχος του νόμου, με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία– Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΚ), είναι η διατήρηση ή και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος μέχρι το 2020.

Με το νομοσχέδιο προσδιορίζονται συγκεκριμένες δέσμες μέτρων, η υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνει την αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων, τον προσδιορισμό της καλής τους περιβαλλοντικής κατάστασης και τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που θα εξασφαλίζουν την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάσταση των υδάτων μέχρι το 2020.

Η περίοδος καθορισμού των μέτρων είναι δεσμευτική, από το 2012 έως και το 2015, με στόχο η εφαρμογή τους να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο μέχρι το 2016.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου συστήνεται Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής, υπό την προεδρεία της Υπουργού ΠΕΚΑ και μέλη τους Γενικούς Γραμματείς των συναρμόδιων Υπουργείων. Ρόλος της επιτροπής είναι η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Για τη υποστήριξη του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην οποία θα εκπροσωπούνται δημόσιες αρχές, επιστημονικά ινστιτούτα και φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαγγελματικές οργανώσεις, περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και περιφερειακές διεθνής συμβάσεις για την προστασία της θάλασσας.

Με το νόμο προβλέπεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες.

Πηγή ΥΠΕΚΑ

Σχόλια