ΥΠΕΚΑ: Φορέας για την έρευνα υδρογονανθράκων

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Τη δημιουργία φορέα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.

Ο φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.) με σκοπό την άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας, καθώς και τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο.

Ο φορέας θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Παροχή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Δημόσιο σχετικών με τη διαχείριση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Δημοσίου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

• Διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες.

• Διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν ή θα αποκτώνται στο μέλλον κατά τη διάρκεια εργασιών.

• Εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση, καθώς και του τύπου της σύμβασης.

• Προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών, καθώς και αξιολόγηση των προσφορών για την παροχή δικαιωμάτων επί των ανωτέρω περιοχών.

• Αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας αναζήτησης.

• Σύνταξη, διαπραγμάτευση και εισήγηση προς υπογραφή των σχεδίων των σχετικών συμβάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

• Εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων.

• Συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

• Άμεση συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και με σχετικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μετά από κοινή πρωτοβουλία της Υπουργού Περιβάλλοντος της Ιταλίας, Stefania Prestigiacomo και της Υπουργού ΠΕΚΑ υιοθετήθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, η ανάγκη επέκτασης της κοινοτικής νομοθεσίας στο θέμα των υπεράκτιων γεωτρήσεων που θα εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ασφαλείας σε όλη την ΕΕ, με σκοπό να επιτρέπονται μόνο ασφαλείς και αειφόρες επιχειρησιακές λειτουργίες.

Η ενίσχυση της συνεργασίας των παράκτιων κρατών της Μεσογείου θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό για την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια