Συνεργασία Ελλάδας με 9 ευρωπαϊκές χώρες για την πρόληψη πυρκαγιών

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη συνεργασία της Ελλάδας με εννέα ευρωπαϊκές χώρες για την πρόληψη και παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών προωθεί το ΥΠΕΚΑ, με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με τίτλο «European Forest Fire Monitoring using Information Systems – EFFMIS».

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν και στην ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων δράσης για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στην προστασία των φυσικών πόρων από τις δασικές πυρκαγιές.

Ακόμη, διερευνά πώς κάθε περιοχή μπορεί να ευθυγραμμίσει την εθνική της πολιτική με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το EFFMIS δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση μιας πλατφόρμας ανοικτής συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών, επιστημονικών κοινοτήτων και αρμόδιων διαχειριστικών αρχών.

Προωθεί τον ανοιχτό διάλογο, τη σύνθεση απόψεων και τη δημιουργία μίας ευρέως αποδεκτής, σε περιφερειακό επίπεδο, πρακτικής και πολιτικής, που επιδιώκει την αυξημένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην αποτελεσματική προστασία των φυσικών πόρων των δασών.

Το πρόγραμμα EFFMIS παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το Υπουργείο συμμετέχει στο έργο ως εταίρος κοινοπραξίας, η οποία περιλαμβάνει έντεκα συνεργαζόμενους φορείς από τις χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Σλοβενία.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια