ΕΕ: Μέτρα για την ένταξη της αεροπορίας στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία να επιταχύνουν τη θέσπιση των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που είναι αναγκαία προκειμένου να υπαχθεί η αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ-ΕΕ).

Μέχρι σήμερα, τα επτά αυτά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία την νομοθεσία της ΕΕ για το ΣΕΕ που αφορά την αεροπορία.

Μετά από σύσταση, της ευρωπαίας Επιτρόπου που είναι αρμόδια για τη δράση για το κλίμα Connie Hedegaard, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Εάν αυτά δε συμμορφωθούν, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/101/EΚ, τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ενσωματώσει τη σχετική με το ΣΕΕ νομοθεσία σχετικά με την αεροπορία στις οικείες νομοθεσίες μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2010.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ενημερώσει την Επιτροπή αμέσως μετά τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε γνώση της θέσπισης όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής από την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, στις 25 Μαρτίου 2010, απέστειλε επίσημη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη.

Έκτοτε η Επιτροπή έγινε αποδέκτης κοινοποιήσεων σύμφωνα με τις οποίες προχωρεί το νομοθετικό έργο και στις επτά χώρες πλην όμως δεν έχει ακόμη θεσπισθεί η σχετική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη με την οποία ζητά από αυτά να επιταχύνουν τη θέσπιση όλων των αναγκαίων εθνικών μέτρων εφαρμογής.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τους ανά τον κόσμο αερομεταφορείς αυξάνονται ραγδαία και στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες τάσεις προβλέπεται ότι ακόμη και εάν εφαρμοστούν φιλόδοξες βελτιώσεις της απόδοσης των καυσίμων κατά 2% ετησίως, οι διεθνείς εκπομπές από τις αεροπορικές δραστηριότητες θα υπερβαίνουν, το 2020, κατά περίπου 70% τα αντίστοιχα επίπεδα του 2005 και το 2050, κατά 300-600%. Μία δραματική πραγματικά αύξηση.

Προκειμένου να μετριαστούν οι κλιματικές επιπτώσεις από τις αεροπορικές δραστηριότητες, η ΕE θέσπισε νομοθεσία προκειμένου να υπαχθεί η αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ-ΕΕ) από την 1 Ιανουαρίου 2012. Οι σχετικοί κανόνες καθορίζονται στην οδηγία 2008/101/EΚ.

Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ-ΕΕ) για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2005.

Αρχικά το ΣΕΕ-ΕΕ περιελάμβανε μόνον τις χερσαίες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από το 2012 και μετά θα υπάγονται στο (ΣΕΕ-ΕΕ) και οι αεροπορικές δραστηριότητες από αερομεταφορείς που εκτελούν δρομολόγια από και προς αερολιμένες της ΕΕ.

Η νομοθεσία καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και θα επεκταθεί σύντομα προς την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια