Πράσινο λίφτινγκ στις στέγες των κτιρίων

0
20

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Παρεμβάσεις με ψυχρά υλικά στις στέγες 20.000 κατοικιών θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του «Χτίζοντας το μέλλον», με σκοπό την προστασία των κτιρίων από την ηλιακή ακτινοβολία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», οι σκουρόχρωμοι εξωτερικοί τοίχοι απορροφούν το 70-90% της ηλιακής ακτινοβολίας, με συνέπεια την αποθήκευση θερμότητας, η οποία μεταδίδεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η τοποθέτηση ψυχρών υλικών στις στέγες, όπως πράσινο δώμα, ανακλαστικά υλικά, εξασφαλίζει χαμηλότερες θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων, με συνέπεια τη μείωση της χρήσης ενέργειας για κλιματισμό.

Το ευρωπαϊκό έργο «Ψυχρές Στέγες» (Cool Roofs) στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την προώθηση των ψυχρών στεγών στην Ευρώπη.

Οι βασικοί του στόχοι είναι:

-Να υποστηρίξει τη διαμόρφωση πολιτικής, μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας, και να συμβάλει στην κατανόηση της συνεισφοράς των ψυχρών στεγών στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.

-Να εξαλείψει τα εμπόδια για την ανάπτυξη της αγοράς και να συντελέσει στην απλοποίηση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση ψυχρών στεγών στα κτίρια.

-Να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να συμβάλει στη διάδοση και ευρύτερη αποδοχή της τεχνολογίας.

-Να διευκολύνει τη διαμόρφωση σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών, αδειών και προτύπων για την υιοθέτηση εφαρμογών ψυχρών στεγών.

Το έργο αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες: τον τεχνολογικό, τον εμπορικό, τον νομοθετικό και αυτόν που σχετίζεται με τους δυνητικούς χρήστες.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

-Δημιουργία βάσης δεδομένων για διαθέσιμα υλικά.

-Αξιολόγηση των διαθέσιμων διαδικασιών δοκιμών απόδοσης.

-Εφαρμογή 5 πιλοτικών έργων, ως παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και ανάδειξης του οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή ψυχρών στεγών για τη βελτίωση των θερμικών συνθηκών και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια.

-Ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής για την παρότρυνση νομοθετών και φορέων διαμόρφωσης πολιτικής προκειμένου να υποστηρίξουν τις ψυχρές στέγες ως ένα μέσον επίτευξης των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας, αειφόρου ανάπτυξης και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

-Ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων, καθώς και των δυνητικών χρηστών.

Το «Cool Roofs» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy for Europe) και διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως και τον Φεβρουάριο του 2011.

Πιλοτικές εφαρμογές

Στο πλαίσιο του έργου «Ψυχρές Στέγες» πραγματοποιήθηκαν πέντε πιλοτικές εφαρμογές σε επιλεγμένα κτίρια.

Στις εφαρμογές αυτές έγινε καταγραφή δεδομένων που αφορούν την ενεργειακή συμπεριφορά και το εσωτερικό περιβάλλον, πριν και μετά την εφαρμογή του ψυχρού υλικού.

Τα κτίρια επιλέχθηκαν έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική και τυπολογική κάλυψη, στοχεύοντας στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη χρήση της τεχνολογίας ψυχρών στεγών σε σχέση με τη ζήτηση ενέργειας για ψύξη και το φορτίο αιχμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εργασίες εφαρμογής περιελάμβαναν 2 στάδια:

-Πειραματική καταγραφή σε πραγματικά κτίρια, όπου έγινε εφαρμογή της τεχνολογίας ψυχρών στεγών (πρακτική εφαρμογή)

-Αριθμητική ανάλυση σημαντικού αριθμού παραμέτρων για τα υπό μελέτη κτίρια (ανάλυση με ειδικό λογισμικό).

Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών επιδεικνύουν 10-40% εξοικονόμηση ενέργειας και 1,5-2 C μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Οφέλη

-Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού κόστους, λόγω μείωσης της χρήσης κλιματιστικών.

-Βελτίωση συνθηκών θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου.

-Μείωση αναγκών συντήρησης και κόστους επισκευών, λόγω επιμήκυνσης του χρόνου ζωής του συστήματος οροφής.

-Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις κλιματιστικές μονάδες, λόγω μείωσης των ψυκτικών φορτίων.

-Μείωση του φαινομένου της «Αστικής Θερμικής Νησίδας» στις πόλεις.

-Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Υλικά

Τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμα αρκετά υλικά με υψηλές τιμές ανακλαστικότητας και υψηλό συντελεστή εκπομπής (λευκού χρώματος, έγχρωμα, φωτοκαταλυτικά κ.ά.), για την κάλυψη στεγών μικρής ή μεγάλης κλίσης.

Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει πολλές εναλλακτικές αισθητικές επιλογές για τους μελετητές, τόσο για εφαρμογές σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια όσο και για κατοικίες, με δυνατότητα εφαρμογής σε νέα ή και υφιστάμενα κτίρια.

***Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας, τα στοιχεία προέρχονται από επιστημονική εργασία που έχει γίνει με συντονισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεργασία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και άλλων φορέων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια