ΕΕ: αυστηρότερη νομοθεσία για τις επικίνδυνες ουσίες στα ηλεκτρονικά

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέρισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το σχέδιο της νομοθεσίας, που πρότεινε η Επιτροπή το 2008, θα ενισχύσει το υφιστάμενο δίκαιο με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για τους περιορισμούς όσον αφορά μελλοντικές ουσίες και την εναρμόνιση της νομοθεσίας με άλλες νομοθετικές πράξεις περί χημικών ουσιών.

Ο Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία – τόσο όταν τα χρησιμοποιούμε όσο και όταν τα πετούμε στα σκουπίδια».

Από το 2003 που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) εμποδίστηκε η διάθεση και πιθανώς η απελευθέρωση στο περιβάλλον χιλιάδων τόνων απαγορευμένων ουσιών.

Η οδηγία είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως και διευκολύνει την ανάκτηση πολλών σπανίων ουσιών και υλικών που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική.

Η οδηγία RoHS καλύπτει σήμερα ευρύ φάσμα προϊόντων που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά προϊόντα όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες και συστήματα αναπαραγωγής ήχου υψηλής πιστότητας.

Η αναθεωρημένη οδηγία

Η αναθεωρημένη οδηγία για την οποία επήλθε συμφωνία έχει ως στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής και εναρμονίζεται περισσότερο με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ όπως ο κανονισμός REACH και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων.

Μεταξύ των βασικών σημείων συγκαταλέγονται τα εξής:

·   Επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε κάθε είδους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών και οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου.

·    Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας RoHS αλλά θα καλύπτεται από την αναθεωρημένη οδηγία δεν οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις επί μία μεταβατική περίοδο οκτώ ετών, παρέχοντας στους παραγωγούς χρόνο για να προσαρμοστούν.

·   Εισάγεται απλούστερος και αποτελεσματικότερος μηχανισμός αναθεώρησης ή τροποποίησης του καταλόγου των απαγορευμένων ουσιών, που επιτρέπει την εξέταση περισσότερων ουσιών με βάση επιστημονικά δεδομένα και συγκεκριμένα κριτήρια και με βάση τον κανονισμό REACH. Στη συνέχεια είναι δυνατόν να γίνουν προσαρμογές μέσω επιτροπολογίας.

·    Οι κανόνες χορήγησης εξαιρέσεων από την απαγόρευση ουσιών εξορθολογίζονται περαιτέρω για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις επιχειρήσεις και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με τον κανονισμό REACH.

·   Αποσαφηνίζονται σημαντικοί ορισμοί για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της οδηγίας ανά την ΕΕ.

·    Θα επιτευχθεί καλύτερη επιβολή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο μέσω της εναρμόνισης με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την εμπορία των προϊόντων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια