ΥΠΕΚΑ: παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγική

0
44

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το νομοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγική παρουσίασε την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου και εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Οδηγία αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της γενικότερης Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, πολιτική η οποία απώτερο στόχο έχει την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες, σε αρμονία με ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον.

Στόχος του συγκεκριμένου νόμου και της Οδηγίας που μεταφέρει στο εθνικό μας δίκαιό είναι η διατήρηση και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020.

Οι ισχύουσες περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα και οι θεσμικές δομές που αυτές καθορίζουν θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την εκπλήρωση του στόχου του νόμου.

Για τη διατήρηση ή την επίτευξης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέχρι το 2020, απαιτούνται συγκεκριμένεςδράσεις οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται βάσει ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.

Ειδικότερα:

Έως το 2012, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί α) η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, β) ο προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων τους και γ) ο καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών.

Έως το 2013, θα πρέπει να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόμενες περιοχές για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αντιπροσωπευτικού δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Έως το 2014, θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί τα προγράμματα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων τους.

Τέλος, το 2015, θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί τα προγράμματα μέτρων για την εξασφάλιση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων μέχρι το έτος 2020. Η θέση των μέτρων σε λειτουργία προβλέπεται το αργότερο έως το έτος 2016.

Οι θαλάσσιες στρατηγικές των κρατών-μελών οφείλουν να επικαιροποιούνται ανά εξαετία και πρέπει να είναι ευέλικτες σε τυχόν αλλαγές των δεδομένων και σε νέες εκτιμήσεις.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική είναι στενά συνυφασμένη με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Για την εφαρμογή του νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα όργανα:

* Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργών

* Εθνικό Συμβούλιο Θαλάσσιας Στρατηγικής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Αρμόδια Αρχή

Ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, η οποία έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η κοινοτική οδηγία, καθώς και του αναγκαίου συντονισμού των φορέων του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης καθώς και του ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια