Η ΕΕ ασκεί πιέσεις για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει εννέα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της ποιότητας του αέρα.

Τα εν λόγω κράτη μέλη είναι: Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία.

Τα ως άνω κράτη μέλη παρέλειψαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τη μεταφορά της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εθνική τους νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, μετά από σύσταση του Επιτρόπου περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, τους αποστέλλεται αιτιολογημένη γνώμη.

Εάν το πρόβλημα δεν διευθετηθεί, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη μέλη όφειλαν να μεριμνήσουν για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο πριν από τις 11 Ιουνίου 2010.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή όταν έχουν θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε γνώση των σχετικών μέτρων από την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, τους απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στις 16 Ιουλίου 2010.

Επειδή η σχετική νομοθεσία δεν έχει ακόμη θεσπισθεί σε αυτά τα κράτη μέλη, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη.

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν.

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ αναθεωρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με στόχο τη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα τα οποία να ελαχιστοποιούν τις επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον καθώς και τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού για τους σχετικούς κινδύνους.

Καθιερώνει μάλιστα όριο όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων λεπτών σωματιδίων κονιορτού (γνωστών ως PM 2.5).

Τα σωματίδια αυτά, τα οποία εκπέμπονται από ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων ντίζελ, διαφόρων βιομηχανικών διαδικασιών και λεβήτων οικιακής χρήσης, έχουν πλέον αναγνωριστεί ως ο πλέον επικίνδυνος ατμοσφαιρικός ρύπος για την ανθρώπινη υγεία.

Η οδηγία μολονότι δεν μεταβάλλει τα ισχύοντα ποιοτικά πρότυπα του αέρα για επτά ρύπους, παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τήρηση ορισμένων από αυτά – συμπεριλαμβανομένων των ορίων σχετικά με τα αδρότερα σωματίδια (γνωστά ως PM 10) που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2005 – σε ζώνες όπου αντιμετώπισαν δυσκολίες.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια