ΥΠΕΚΑ: σύσκεψη για τη διαχείριση των υδατικών διαμερισμάτων

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με στόχο την άρτια εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής της χώρας, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει ζητήσει την ενεργή συμμετοχή των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών, οι οποίες ανταποκρινόμενες έχουν ορίσει εκπροσώπους τους σε μια διευρυμένη Επιτροπή η οποία θα συνεργάζεται μαζί της και ειδικότερα με την ομάδα επίβλεψης, καθώς και με τους αναδόχους εκπόνησης των σχετικών μελετών.

Στο πλαίσιο αυτό στις 18 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, στην οποία συμμετείχαν η ομάδα επίβλεψης και άλλα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Διευθυντές και στελέχη των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ιονίων νήσων και Ηπείρου και ο ανάδοχος ο οποίος έχει αναλάβει την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας και Ηπείρου.

Στη σύσκεψη έγινε μια συνοπτική ενημέρωση των εκπροσώπων των Διευθύνσεων Υδάτων για το αντικείμενο των υπό εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων και ζητήθηκε να παράσχουν στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και αφορούν στην περιοχή της μελέτης (μετρήσεις, μελέτες που έχουν εκπονηθεί από διάφορους φορείς, χαρακτηριστικά υφισταμένων έργων και προγραμματιζόμενα έργα).

Ζητήθηκε επίσης να επισημάνουν τα εκ της εμπειρίας τους σημαντικά θέματα που κατά την άποψή τους πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης στο πλαίσιο της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης και τέλος να συμμετάσχουν ενεργά ήδη από τα αρχικά στάδια κατάρτισής τους στην ενημέρωση των εμπλεκομένων, εν όψει και της προγραμματισμένης διαβούλευσης.

Μετά την ολοκλήρωσή τους τα Προσχέδια Διαχείρισης θα τεθούν σε εξαμηνιαία δομημένη διαβούλευση προκειμένου τα οριστικά Σχέδια, χωρίς να παραβιάζουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, να έχουν κατακτήσει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση.

Ωστόσο, το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι ήδη από το στάδιο εκπόνησης των προσχεδίων είναι απαραίτητη η ενημέρωση και κατάθεση απόψεων από όλους τους εμπλεκόμενους και για το σκοπό αυτό έχει δρομολογήσει, εκτός από τις συσκέψεις με εκπροσώπους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Υδάτων, περιοδικές συναντήσεις και με εκπροσώπους άλλων Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανώσεων που σχετίζονται με το θέμα της προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και την ενημέρωση της διυπουργικής Εθνικής Επιτροπής για την εξέλιξη των μελετών.

econews

Σχόλια