Μητρώο ταυτοτήτων καθαρών ακτών καταρτίζει το ΥΠΕΚΑ

0
23

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην προστασία και διασφάλιση της καθαριότητας των θαλασσίων υδάτων αποσκοπεί η δράση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καταρτίσει ειδικό Μητρώο Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα μας.

Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των 2-3 καλύτερων στην Ευρώπη, διατείνεται το υπουργείο

Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει την περιοδική παρακολούθηση συγκεκριμένων μικροβιολογικών παραμέτρων στα νερά, ως το αποκλειστικό εργαλείο για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση.

Η γενικότερη κατάσταση του χερσαίου τμήματος τόσο ως προς τις δραστηριότητες που επιτελούνται όσο και ως προς την επάρκεια των μέτρων αποτροπής της απόρριψης ρυπαντικών φορτίων, που δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Την αδυναμία αυτή θεραπεύει η κατάρτιση του Μητρώου Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης (περίπου 1400 ακτές σε όλη τη χώρα), έργο που προκηρύχτηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνέχεια μιας πρώτης πιλοτικής εφαρμογής σε 5 ακτές στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Το Μητρώο θα καταρτισθεί και θα παραδοθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί πριν από την κολυμβητική περίοδο του 2011 (Μάιος) και εν συνεχεία το Μητρώο θα συμπληρωθεί με παρατηρήσεις που θα προκύψουν από επί τόπου καταγραφές και διερευνήσεις κατά την κολυμβητική περίοδο (Ιούνιος-Οκτώβριος).

Ταυτόχρονα, μέσω του διαδραστικού ιστοτόπου θα επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του ευρύτερου κοινού.

Για το econews

Newslink

Σχόλια