Κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Πέμπτη υπέρ της δημιουργίας ενός χρηματοδοτικού μέσου που θα επιτρέψει την απελευθέρωση αδέσμευτων κονδυλίων ύψους 146 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) θα επιτρέψει τη διοχέτευση των αδέσμευτων κονδυλίων σε ένα νέο  χρηματοδοτικό μέσο, για τη στήριξη έργων όπως:

– ανακαινίσεις δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

– κατασκευή μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενσωμάτωση τους στα δίκτυα ηλεκτροδότησης

– καθαρές αστικές συγκοινωνίες και ειδικότερα οχήματα που κινούνται με ηλεκτρισμό και υδρογόνο

– τοπικές υποδομές, όπως οδικός φωτισμός βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνοι μετρητές και ευφυή δίκτυα.

Το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην παροχή στήριξης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων, τα οποία πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα, ώστε να γίνει η αποπληρωμή της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το σύνολο των αδέσμευτων κονδυλίων, ύψους 146 εκατ. ευρώ, θα είναι διαθέσιμα από 1 Ιανουαρίου 2011 και πρέπει να διοχετευθούν έως 31 Μαρτίου 2014.

Η στήριξη μπορεί να παρασχεθεί υπό τη μορφή δανείων, εγγυήσεων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Έως και 15% της χρηματοδότησης δύναται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις δημόσιες αρχές προκειμένου αυτές να μπορέσουν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό τέτοιων έργων. Η γεωγραφική ισοκατανομή των έργων θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο κατά την επιλογή αυτών που θα χρηματοδοτηθούν.

Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ)

Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) ξεκίνησε το 2009 με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης μέσω χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, όπως διασυνοριακά έργα διασύνδεσης συστημάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια αιολική ενέργεια και έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Το 2010 διατέθηκαν συνολικά 3,98 δις ευρώ. για τη στήριξη τέτοιων έργων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να συμπεριλάβει στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό αργότερα και να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς αυτούς αδέσμευτα κονδύλια στο τέλος του 2010.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια