Βιομηχανικές εκπομπές: αυστηρότεροι κανόνες από την ΕΕ

0
44

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις βιομηχανικές εκπομπές των μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης σε όλη την ΕΕ θα μειώσει η νέα νομοθεσία της ΕΕ που θεσπίστηκε τη Δευτέρα, προσφέροντας παράλληλα  στους πολίτες της Ευρώπης διάφορα οφέλη όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία, όπως η αναμενόμενη μείωση των πρόωρων θανάτων κατά 13.000 ετησίως.

Η αυστηρότερη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2007.

Οι νέοι κανόνες θα οδηγήσουν επίσης σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και θα εξασφαλίσουν πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Janez Potočnik, δήλωσε: «Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο για την έκδοση της νέας οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές αποτελεί ορόσημο στον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θα βοηθήσει στην εξασφάλιση του επιπέδου προστασίας από τη βιομηχανική ρύπανση που αξίζει στους πολίτες της ΕΕ. Θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με την περαιτέρω μείωση της ατμοσφαιρικής και της λοιπής περιβαλλοντικής ρύπανσης και θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για οικολογική καινοτομία», κατέληξε ο κ. Potočnik.

Ενίσχυση της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών

Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές επικαιροποιεί και συγχωνεύει επτά ισχύουσες νομοθετικές πράξεις.

Στο επίκεντρο της νέας οδηγίας βρίσκεται η ενίσχυση της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), με τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ να αποτελούν το σημείο αναφοράς στη διαδικασία αδειοδότησης.

Η πρόταση αναθεωρεί τις ελάχιστες οριακές τιμές εκπομπών που ισχύουν για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης σε όλη την ΕΕ, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις ΒΔΤ.

Οι απαιτήσεις αυτές αναμένεται να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφαρμόζουν τις ΒΔΤ κατά τρόπο πιο ομοιόμορφο και ότι, συνεπώς, επιτυγχάνονται πιο ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση της εφαρμογής των ΒΔΤ με σαφήνεια, διαφάνεια και επιβολή σε όλα τα κράτη μέλη.

Τόνωση της οικολογικής καινοτομίας και μείωση του περιττού φόρτου για τους φορείς εκμετάλλευσης

Ο ενισχυμένος ρόλος των ΒΔΤ θα στείλει σαφή μηνύματα στη βιομηχανία ώστε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις που περιγράφονται στα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ με το ελάχιστο κόστος. Επιπλέον, η οδηγία επιβάλλει επίσης στα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τις αναδυόμενες τεχνικές, τροφοδοτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν ενάρετο κύκλο συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της βιομηχανίας της ΕΕ.

Η οδηγία, αναγνωρίζοντας ότι ο περιττός διοικητικός φόρτος είναι επιζήμιος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά, μειώνει τον εν λόγω διοικητικό φόρτο κατά 32 εκατ. ευρώ ετησίως στο επίπεδο της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, ώστε να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τον περιττό διοικητικό φόρτο στο εθνικό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας κατά τα επόμενα έτη.

Μείωση των εκπομπών των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων καύσης

Παρά τις σημαντικές μειώσεις εκπομπών που επιτεύχθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι εγκαταστάσεις καύσης ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα πηγή εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. Η οδηγία καθορίζει αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπής για τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καύσης σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζουν τις ΒΔΤ.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τις μειώσεις των εκπομπών ανέρχονται σε 7-28 δισ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των πρόωρων θανάτων κατά 13.000 ετησίως. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την εξοικονόμηση που συνεπάγεται η μείωση των επιπτώσεων των ρύπων που προέρχονται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στην υγεία των πολιτών της ΕΕ, αφού ληφθεί υπόψη το κόστος εφαρμογής, όπως η εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών, που επιβαρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης.

Με την οδηγία διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα μειώσουν ουσιαστικά τις επιβλαβείς εκπομπές τους, ενώ παράλληλα παρέχεται επαρκής ευελιξία που εγγυάται τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ.

Βελτίωση των εργαλείων για τον έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης

Η νέα οδηγία περιλαμβάνει ορισμένους βελτιωμένους μηχανισμούς για τον έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία από τα κράτη μέλη. Οι διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων και σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έχουν ενισχυθεί αισθητά. Επίσης, έχουν επέλθει βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες. Οι σαφέστερες απαιτήσεις εφαρμογής για τα κράτη μέλη θα διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας.

*Η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα, που αναμένεται πριν από το τέλος του 2010. Από τη στιγμή εκείνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στη νομοθεσία τους και να αρχίσουν να εφαρμόζουν τη νέα νομοθεσία εντός διετίας.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια