Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του εθνικού δικαίου και τον καθορισμό νέων Περιβαλλοντικών Προτύπων Ποιότητας, δηλαδή ορίων για ένα μεγάλο κατάλογο χημικών ενώσεων που δυνητικά μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις, συμβάλει η  Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από την υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, τον υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση, και τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Η ΚΥΑ μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 105/2008/ΕΚ περί ουσιών προτεραιότητας, βάσει της οποίας θεσπίζονται οριακές τιμές για έναν κατάλογο 33 ενώσεων.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις λεγόμενες ουσίες προτεραιότητας και ορισμένες άλλες που θεωρούνται ιδιαίτερα τοξικές και τις οποίες, καθώς και τα όριά τους προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανάγκη θέσπισης ειδικότερης νομοθεσίας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων έχει αναγνωρισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό ήταν αναγκαίο να εκσυγχρονισθεί και το σχετικό εθνικό δίκαιο και να καθορισθούν νέα Περιβαλλοντικά Πρότυπα Ποιότητας, δηλαδή όρια, για ένα μεγάλο κατάλογο χημικών ενώσεων που δυνητικά μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις.

Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στον καθορισμό Εθνικών Περιβαλλοντικών Προτύπων Ποιότητας για πρόσθετους ειδικούς ρύπους στα εσωτερικά επιφανειακά νερά της χώρας.

Καθορίζει οριακές τιμές για 60 ειδικούς ρύπους, η επιλογή των οποίων έγινε μετά από αξιολόγηση των βιομηχανικών και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε επίπεδο χώρας, καθώς και των αποτελεσμάτων των μέχρι τώρα λειτουργούντων δικτύων παρακολούθησης.

Τα θεσπιζόμενα με την ΚΥΑ όρια για τις ουσίες προτεραιότητας αποτελούν το κριτήριο βάσει του οποίου θα τεκμηριώνεται η καλή χημική κατάσταση των υδατίνων σωμάτων, ενώ κατά την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης θα λαμβάνονται υπόψη άλλα για τους ειδικούς ρύπους.

Μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχει επιτευχθεί τόσο η καλή χημική όσο και η καλή οικολογική κατάσταση όλων των υδατίνων σωμάτων. Όταν από τα αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, το οποίο αποτελείται από 1.400 σημεία δειγματοληψίας και ανάλυσης, διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και θα υλοποιούνται τα απαραίτητα έργα για την επίτευξη του στόχου.

Η διαμόρφωση της δέσμης των αναγκαίων μέτρων, με τη μορφή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, θα γίνεται στο πλαίσιο τόσο της εκπόνησης και επικαιροποίησης των Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης, όσο και επί μέρους ειδικών μελετών, στο πρότυπο του προγράμματος που ήδη εφαρμόζεται για την περιοχή του Ασωπού.

Η χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων συνιστά μια σοβαρή απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, με επιπτώσεις όπως η άμεση και χρόνια τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς, η συσσώρευση στο οικοσύστημα και οι απώλειες ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία.

Η θεσμική θωράκιση της χώρας μας και η συνεπαγόμενη λήψη κατάλληλων μέτρων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια