Σε δημόσια διαβούλευση οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας

0
2

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε δημόσια διαβούλευση, στο www.opengov.gr, έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου αναρτήθηκε το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Μέτρων Ειδικής Προστασίας, Διατήρησης και Αποκατάστασης των Ειδών και των Ενδιαιτημάτων/ Οικοτόπων της Άγριας Ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)».

Με την εν λόγω απόφαση, επιδιώκεται η λήψη μέτρων προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των ειδών και των οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) της άγριας ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με τη θέσπιση ειδικών μέτρων, όρων, διαδικασιών και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και διαχείρισή τους.

Όπως καταδεικνύουν σημαντικές καταδίκες της Ελλάδας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), η χώρα μας δεν διαθέτει ένα συνεκτικό, συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο νομικό καθεστώς, ικανό να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Με την παραπάνω απόφαση επιδιώκεται:

α) Η διατήρηση σε ικανοποιητικό βαθμό της οικολογικής ισορροπίας των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης, τροφοληψίας και καταφυγίου της ορνιθοπανίδας, καθώς και των σημαντικών τόπων για τη μετανάστευση των πτηνών, που έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ.

β) Η αποφυγή των οχλήσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες αυτές έχουν οριστεί.

γ) Η διασφάλιση της συμβατότητας των αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με την προστασία και διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας.

Με το προτεινόμενο σχέδιο, διατυπώνεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα προβλήματα της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια