Δημόσια διαβούλευση για τον υποθαλάσσιο αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε δημόσια διαβούλευση, στο www.opengov.gr,  έως και την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου αναρτάται η νομοθετική ρύθμιση του κανονισμού συμβάσεων ανοικτής διαδικασίας δέσμευσης δυναμικότητας μεταφοράς για τον υποθαλάσσιο αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με την προτεινόμενη τροπολογία, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, μετά από τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, να ρυθμίζει γενικώς τα θέματα των διακρατικών διασυνδέσεων των αγωγών φυσικού αερίου καθώς και τα ειδικότερα θέματα διαχείρισης του δυναμικού των διασυνδέσεων αυτών (όροι πρόσβασης, σχετικά τιμολόγια, κλπ) καθώς και των σχετικών κανονισμών.

Ειδικότερα, με τη ψήφιση της τροπολογίας, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος να εγκρίνει τον Κανονισμό Συμβάσεων Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς για τον Υποθαλάσσιο Αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Ο εν λόγω Κανονισμός, καθορίζει τους κύριους όρους και προϋποθέσεις των συμφωνιών σχετικά με την Ανοικτή Διαδικασία Δέσμευσης Δυναμικότητας.

Επίσης, διατηρείται η αρμοδιότητα της ΡΑΕ να παρακολουθεί και να εποπτεύει τη διαχείριση του δυναμικού των διασυνδέσεων και να συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε. και Edison S.p.A., έχουν ήδη ξεκινήσει την Ανοικτή Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς για τον αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια