Σχέδιο ΚΥΑ για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στην ενίσχυση της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση των σχετικών εκπομπών στοχεύει το Σχέδιο ΚΥΑ με τίτλο: «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου» και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του» του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr.

Ειδικότερα εξειδικεύονται οι επιμέρους αρμοδιότητες των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή του Κανονισμού και προβλέπονται:

– Οι όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των διαρροών, καθώς και την ορθή ανάκτηση και αξιοποίηση των φθοριούχων αερίων από τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που τα χρησιμοποιούν.

– Οι διαδικασίες καταγραφής σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται (παράγουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν, εισάγουν, διαθέτουν στην αγορά) φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

– Οι διαδικασίες κατάρτισης και πιστοποίησης του τεχνικού προσωπικού και των εταιρειών που ασχολούνται με εργασίες ελέγχου, ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

– Οι μηχανισμοί και διαδικασίες ελέγχων των νομικών και φυσικών προσώπων που διαχειρίζονται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου καθώς και οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του κανονισμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια