Αλλαγές στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του κυρίου δηλαδή ρυθμιστικού κειμένου για τη λειτουργία της αγοράς, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ορίζει ο Ν. 2773/1999, οι τροποποιήσεις οι οποίες καταρτίστηκαν από το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αποτελούν προϊόν εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης.

Οι τροποποιήσεις που επιφέρει η Υπουργική Απόφαση κρίθηκαν απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, μετά από την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου του Κώδικα και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεών του, η οποία ξεκινάει στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Κύρια διαφοροποίηση στη λειτουργία της αγοράς μετά την πλήρη εφαρμογή αποτελεί το γεγονός ότι οι πληρωμές θα γίνονται με βάση την Οριακή Τιμή συστήματος που υπολογίζεται την προηγούμενη ημέρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε άμεση αλληλεξάρτηση με τη λιανική αγορά, καθώς και με την αγορά των ΑΠΕ.

Συνεπώς οποιαδήποτε προβλήματα και στρεβλώσεις στη χονδρεμπορική αγορά προκαλούν δυσλειτουργίες τόσο στη λειτουργία της λιανικής αγοράς- άρα και στη δυνατότητα του καταναλωτή για επιλογή προμηθευτή- όσο και στην πληρωμή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.

Το κύριο βάρος των αλλαγών δόθηκε στην αποφυγή της χειραγώγησης της αγοράς με την υιοθέτηση επιπλέον ρυθμιστικών μέτρων. Επιπλέον, ενισχύονται οι έλεγχοι από τη ΡΑΕ, η οποία καλείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να διασφαλίσει την ορθότητα των στοιχείων κόστους.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια