Η ανακύκλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία

0
29

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat, η ανακύκλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τις προοπτικές για τον κλάδο να διαγράφονται πολύ ευνοικές, ενώ η διαχείριση αποβλήτων βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, λόγω αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», στο κλάδο εντάσσονται διάφορες κατηγορίες εταιρείων, όπως ανακυκλωτές, συλλέκτες και μεταφορείς αποβλήτων, επιχειρήσεις κατασκευής και λειτουργίας περιβαλλοντικών έργων, ΦοΔΣΑ και ΣΣΕΔ.

Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω της υγειονομικής ταφής και λιγότερο μέσω των εναλλακτικών τεχνολογιών, οι οποίες ωστόσο είναι περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές.

Η εδαφική διάθεση το 2008 απέσπασε μερίδιο 77 % (έναντι 40% στην Ε.Ε.).

Μετά, ακολούθησε η ανακύκλωση με 21% (κοντά στο κοινοτικό μέσο όρο) και η κομποστοποίηση με 2% (έναντι 17% στην Ε.Ε.).

Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων δεν εφαρμόζεται στη χώρα (έναντι 20% στην Ε.Ε.).

Οι Φορείς Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων – ΦοΔΣΑ, έχουν την ευθύνη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ (π.χ. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ, μονάδες κομποστοποίησης, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.ά.) και στις αρμοδιότητές τους εμπίπτουν τόσο η χωροθέτηση των έργων όσο και η επιλογή της τεχνολογίας.

Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης- ΣΣΕΔ, τα οποία έχουν ρόλο οργάνωσης και συντονισμού, συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους δράση.

Την περίοδο 2007-2009 η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας αυξήθηκε κατά 25,5%, η συλλογή μπαταριών (ανακυκλώνονται στο εξωτερικό) με ρυθμό 42,3%, των συσσωρευτών κατά 85,8% και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) κατά 120,4%.

Από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι ι προοπτικές του κλάδου διαγράφονται ευνοϊκές με βασικό κινητήριο μοχλό το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται σε επίπεδο Ε.Ε., κυρίως διότι θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, δεσμεύοντας τα κράτη – μέλη.

Η λειτουργία των εταιρειών ευνοείται από τη χρηματοδότηση από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, που διευκολύνουν την υλοποίηση έργων προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια