Ασωπός: Πρόγραμμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου

0
33

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ολοκληρώσει τις ακόλουθες δράσεις:

•Έχει εκδώσει τη ΚΥΑ «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού», με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

•Με στόχο την ουσιαστική εφαρμογή των επιταγών της εν λόγω ΚΥΑ, με αποφάσεις της Υπουργού ΠΕΚΑ αφενός έχει εκδοθεί σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος και αφετέρου συστήθηκε Επιτροπή από στελέχη του Υπουργείου η οποία, υπό τον συντονισμό των Ειδικών Γραμματέων Ανδρέα Ανδρεαδάκη και Μαργαρίτας Καραβασίλη, θα συνεργασθεί με αντίστοιχη επιτροπή του ΣΕΒ για την προώθηση των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση των βιομηχανιών της περιοχής με τις επιταγές της ΚΥΑ.

•Ήδη τροφοδοτούνται με νερό του Μόρνου τα Οινόφυτα.

•Εντός των ημερών, υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ΕΥΔΑΠ, βάσει του οποίου, με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΚΑ, η Περιφέρεια θα προχωρήσει στην άμεση δημοπράτηση των έργων αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Θήβας και τροφοδότησης με νερό του Μόρνου των οικισμών Νεοχωράκι και Ελαιώνας, αξιοποιώντας με τη μορφή Τεχνικού Συμβούλου την εμπειρία και τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ.

•Με απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ συστήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη του Υπουργείου, έργο της οποίας είναι η άμεση καταγραφή των λειτουργικών προβλημάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Οινόφυτα και η διαμόρφωση προτάσεων για αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών.

•Σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, εξετάζεται η σκοπιμότητα για χαρακτηρισμό της λεκάνης του Ασωπού ως ευπρόσβλητης σε νιτρορύπανση περιοχής και διαμόρφωσης και εφαρμογής κατάλληλου αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος μέτρων, σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας περί νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια