ΥΠΕΚΑ: Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

0
2

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρουσίασε σήμερα σε κοινωνικούς φορείς το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για τη Πραγματική Οικονομία.

Από τη πλευρά των φορέων μεταξύ των άλλων συμμετείχαν οι: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας , ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών , Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ΠΑΣΕΓΕΣ, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας .

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι τα ακόλουθα:

• Προσέλκυση και πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό €44,44 δισ. έως το 2015.

• Δημιουργία άνω των 210.000 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων 27.000 αφορούν σε προσωπικό μόνιμης απασχόλησης.

• Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μερικούς από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών, των εγκαταστάσεων και παραγωγής εξοπλισμού, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών και μελετών παντός τύπου καθώς και του τομέα της επικοινωνίας.

• Mεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας μέσω της δημιουργίας νέων κλάδων, νέων ειδικοτήτων και νέων προϊόντων.

• Αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

• Επίτευξη σημαντικών δημοσιονομικών οφελών μέσω της ανάσχεσης του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των δαπανών σε επιδόματα ανεργίας και κίνητρα απασχόλησης, αύξηση των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τόνωση της ζήτησης μέσω της δημιουργίας νέων εισοδημάτων.

Απώτερος σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος είναι η αξιοποίηση της δυναμικής του ιδιωτικού τομέα μέσω της απελευθέρωσης των θεσμών, όπου το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει ρόλο συντονιστικό μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την καθοδήγηση της οικονομίας προς ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του προγράμματος με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό.

Οι βασικοί Πυλώνες του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθοι:

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μεταβαίνοντας σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα:

Ο συγκεκριμένος Πυλώνας ενσωματώνει μία σειρά πολιτικών που εστιάζουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την παροχή αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης μέσω των «Πράσινων Προμηθειών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €31,8 δισ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 169.000 θέσεων εργασίας.

Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων:

Ο Πυλώνας αυτός συγκεντρώνει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας, στη διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων και των δασών, καθώς και στον σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και κρίσεων.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προσεγγίζεται μέσω της πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων σε τεχνικά έργα και έργα αξιοποίησης φυσικών πόρων καθώς και στην αποκατάσταση των φυσικών τοπίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €2,3 δισ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 11.000 θέσεων εργασίας.

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό στο περιβάλλον:

Μέσω των δράσεων του τρίτου Πυλώνα επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της κατοχύρωσης της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτω από τον Πυλώνα περιλαμβάνεται σειρά μεγάλων μητροπολιτικών παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης, τόσο στη πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται σημαντικές δράσεις για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος όπως η μείωση του θορύβου και της ρύπανσης και η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας.

Επίσης προωθούνται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €9,5 δισ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 30.000 θέσεις εργασίας.

Ενίσχυση των μηχανισμών και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης:

Ο 4ος Πυλώνας του προγράμματος αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης μέσω μίας δέσμης δράσεων όπου βασικοί άξονες είναι η ενίσχυση των φορέων και μηχανισμών της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και επενδύσεις για την ενίσχυση τους σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους.

Παράλληλα, προωθείται η πρόσβαση του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία στο πλαίσιο και της σχετικής Ευρωπαϊκής οδηγίας (INSPIRE) ενώ ενισχύεται και ο θεσμός του εθελοντισμού με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και της οργάνωσης και οικονομικής αρωγής εθελοντικών δράσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €846,7 εκ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 2.400 θέσεων εργασίας.

Μέσω του Προγράμματος προωθούνται λύσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική οικονομία, αποσκοπώντας στην αυτάρκεια και βιωσιμότητα της.

Οι επενδύσεις του Προγράμματος Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την επανεκκίνηση των παραγωγικών φορέων της χώρας παρέχοντας τόνωση στην δραστηριότητα μερικών από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας σημαντικό εγχώριο αναπτυξιακό απόθεμα μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της επένδυσης στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες.

Newslink

Σχόλια