Η ΕΛΕΤΑΕΝ για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ανακοίνωσε ότι έστειλε στην υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, επιστολή θέσεων με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Στo πλαίσιo της διαβούλευσης για την Προκαταρκτική Χωροθέτηση Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ την Τρίτη 6 Ιουλίου, η ΕΛΕΤΑΕΝ μελέτησε τα σχετικά κείμενα που αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα του Υπουργείου και καταθέτει τις προτάσεις της.

Κατ’ αρχήν διευκρινίζεται ότι, αυτονόητα, το παρόν κείμενο σχολιάζει μόνο την προκαταρκτική πρόταση του ΥΠΕΚΑ σε γενικό-επιστημονικό επίπεδο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία χωρίς να υπεισέρχεται σε επιμέρους κρίσεις για την εφαρμογή των κριτηρίων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση-έργο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται ακριβή στοιχεία.

Είναι επίσης φυσικό, ότι το παρόν κείμενο δεν υπεισέρχεται σε κρίσεις επί της επιλογής που έκανε ο ν.3851/2010 αφού αυτός είναι πλέον νόμος του Κράτους και το διακύβευμα είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του προς όφελος της Οικονομίας και της Κοινωνίας.

1. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (ένας μήνας) το ΥΠΕΚΑ παρουσίασε πρόταση κριτηρίων και μεθοδολογίας που κρίνεται επεξεργασμένη και επαρκής για το σκοπό που καλείται να επιτελέσει, δηλ. την προκαταρκτική χωροθέτηση θαλασσίων αιολικών πάρκων.

Ο σύντομος αυτός χρόνος και η επιστημονική εργασία που υποστηρίζει το αποτέλεσμα πείθουν ότι είναι δυνατό οι δημόσιες δομές να λειτουργούν αποτελεσματικά και στη χώρα μας και να παράγουν έργο. Ελπίζουμε ότι το θετικό αυτό δείγμα θα συνεχιστεί με στόχο την άμεση και βέλτιστη εφαρμογή
του νέου νόμου για τις ΑΠΕ.

2. Κρίνεται επίσης θετικό ότι το μέγιστο βάθος χωροθέτησης κυμαίνεται περί τα 50 μ.. Το βάθος αυτό παρουσιάζει μεν περισσότερες τεχνικές δυσκολίες και απαιτεί υψηλότερα κόστη επένδυσης, αλλά θεωρείται ήδη μια προσιτή τεχνικά λύση που αναμένεται να είναι ώριμη στο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης των έργων στην Ελλάδα.

Διαφορετική επιλογή, δηλαδή περιορισμός σε βάση μικρότερα από 25-30 μέτρα, θα περιόριζε σημαντικά τις επενδυτικές επιλογές.

3. Κρίνεται θετική η προσπάθεια να υπάρξει περισσότερη ανάλυση και τεκμηρίωση στο κριτήριο οπτικής όχλησης, δεδομένου ότι σχετίζεται (χωρίς όμως να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας) με το θέμα της τοπικής αποδοχής των επενδύσεων.

Οπωσδήποτε πάντως το θέμα του οπτικού αποτελέσματος πρέπει να εξεταστεί εις βάθος στα πλαίσια της ΣΜΠΕ ανά περίπτωση και σε σχέση με το είδος των χρήσεων που υπάρχουν στην απέναντι ακτή.

Είναι πολύ πιθανό έως σχεδόν βέβαιο, ότι η εργασία αυτή θα οδηγήσει σε αποδοχή θέσεων που σε προκαταρκτικό επίπεδο έχουν αξιολογηθεί αρνητικά.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι χώροι εγκατάστασης που θα προκριθούν για την ΣΜΠΕ να είναι εκτενέστεροι (και να φθάνουν ίσως μέχρι την ακτή) σε σχέση με αυτούς που προκρίνει η προκαταρκτική χωροθέτηση.

4. Πρέπει μεθοδολογικά να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο νέες,μεγαλύτερες ή και τελείως διαφορετικές, θέσεις εγκατάστασης μπορεί να εξεταστούν (και να προκριθούν ή να απορριφθούν) στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ.

Ειδικότερα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος ώστε τέτοιες θέσεις να προτείνονται (μέχρι ενός χρονικού ορίου) από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του ν.3851/2010 ώστε να μην θίγονται οι ήδη αιτούντες.

5. Πρέπει να υπάρξει άμεση εμπλοκή των υπηρεσιών εθνικής άμυνας και του ΔΕΣΜΗΕ στη διαδικασία.

6. Πρέπει το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει σε ένα ευρύ πρόγραμμα καταγραφής του αιολικού δυναμικού στις ευρύτερες περιοχές ενδιαφέροντος.

Το σημείο αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό διότι θα επηρεάσει άμεσα την πιθανότητα επιτυχίας των διαγωνισμών και το συνολικό κόστος παραγωγής της αιολικής kWh.

7. Πρέπει να προβλεφθεί διαφανής και επαρκής διαδικασία εξέτασης ενστάσεων για την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης, που υποβάλλονται από τους ιδιωτικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

8. Πρέπει να διευκρινισθεί σύντομα ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων της μεταβατικής διάταξης του ν.3851/2010 κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τη νομιμότητα των αιτήσεων κατά το χρόνο υποβολής τους, σύμφωνα με τα κριτήρια χωροθέτησης που ίσχυαν κατά το χρόνο εκείνο και που φυσικά
εξακολουθούν να ισχύουν.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι στη διάθεση του Υπουργείου και όλων των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων για κάθε υποστήριξη και συνεργασία σε όλα τα ανωτέρω θέματα».

Διαβάστε για τα αιολικά πάρκα στο econews

Newslink

Σχόλια