Συνήγορος του Πολίτη: «να κλείσουν τώρα οι παράνομες χωματερές»

0
12

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του για τα προβλήματα που εξακολουθεί να παρουσιάζει ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας.

Παρά τη δέσμευση της Ελλάδας για κατάργηση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), έως το 2008, εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία αρκετοί από αυτούς, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο άμεσο μέλλον.

Η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων δεν εγκυμονεί μόνο κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά υποβαθμίζει συστηματικά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

O Συνήγορος του Πολίτη ζητά την άμεση παύση λειτουργίας και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των παράνομων ΧΑΔΑ.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι:

– αρκετοί ΧΑΔΑ παραμένουν ακόμη σε λειτουργία.

– καθυστερεί η εκπόνηση και η υλοποίηση των μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

– εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στην επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους υπεύθυνους δήμους.

– κατά τον σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν τηρείται αυστηρά η νομοθεσία και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν εξασφαλίζεται η έγκριση ή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων φορέων.

– κατά τη χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν αξιολογούνται επαρκώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και η χωροθέτηση επηρεάζεται συχνά από κριτήρια σκοπιμότητας, όπως προεπιλογή του χώρου.

– η αδειοδότηση υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων [Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)] είναι ελλιπής, ενώ συχνά δεν τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

Newslink

Πηγή: Συνήγορος του Πολίτη

Σχόλια