Ολοκληρώθηκε το Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στη Γάνδη

0
3

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ολοκληρώθηκε στη Γάνδη, το διήμερο Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ, το πρώτο επί Βελγικής Προεδρίας.

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη.

Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, είχε ως κύριο θέμα την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για την αειφόρο διαχείριση των υλικών (sustainable material management), ώστε να διασφαλιστεί η πορεία προς μια βιώσιμη πράσινη οικονομία.

Η ολοκληρωμένη πολιτική για την αειφόρο διαχείριση των υλικών θα έχει ως βάση :

• μια ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων, που θα στηρίζεται στην προσέγγιση ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA) για την παραγωγή πιο «πράσινων» προϊόντων,

• τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, που στοχεύει παράλληλα στην αποδέσμευση της χρήσης των πηγών από τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης, και

• το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων και η ενίσχυση της «πράσινης» κατανάλωσης.

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος συμφώνησαν ότι η αειφόρος διαχείριση των υλικών σχετίζεται με την κοινοτική πρωτοβουλία της Στρατηγικής 2020 για την αποτελεσματικότητα των πόρων, η οποία ως ευρωπαϊκή πολιτική, επιδιώκει οι φυσικοί πόροι, οι πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα να χρησιμοποιούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική ευθύνη, υπερβαίνοντας τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, ενέργειας, οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Η κ. Τίνα Μπιρμπίλη επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η αειφόρος διαχείριση των υλικών βρίσκεται στη βάση της προσαρμογής για μια πράσινη οικονομία με αποτελέσματα που θα πρέπει να είναι μετρήσιμα σε αναφορά με τους στόχους (π.χ. το οικολογικό αποτύπωμα, φέρουσα ικανότητα κ.λπ.), οι οποίοι θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί και να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά και ενιαία τα μεθοδολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή τους.

Η υπουργός τόνισε ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από προσβάσιμες βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται συστηματικά.

Οι επισημάνσεις της ελληνίδας υπουργού Περιβάλλοντος έτυχαν της υποστήριξης σημαντικού αριθμού αντιπροσωπειών.

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος συμφώνησαν ότι η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, μείωση παραγωγής αποβλήτων που με τη σειρά τους σημαίνουν μικρότερη πίεση στα οικοσυστήματα ενώ συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ένα απλό παράδειγμα που αποδεικνύει το γεγονός της άμεσης ανάγκης λήψης μέτρων, είναι ότι αν και η ΕΕ αντιπροσωπεύει μόνο το 7,7% του παγκόσμιου πληθυσμού, θεωρείται υπεύθυνη για το 16% των παγκόσμιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν περισσότερους φυσικούς πόρους από όσους διαθέτουν, καθώς συγχρόνως αυξάνεται και η εξάρτηση, εφόσον παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη χρήση εισαγόμενων πόρων.

Δεδομένου ότι οι πρώτες ύλες γίνονται πλέον όλο και πιο σπάνιες, λόγω της ανάπτυξης και αύξησης της κατανάλωσης και σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρήση των υλικών (πρώτες ύλες, προϊόντα, απόβλητα) αποτελούν την αιτία πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Με άλλα λόγια, η μείωση και αποτελεσματική χρήση των υλικών αφενός θα επιτρέψει να καταστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, αφετέρου θα συμβάλει στην μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές εκτός ΕΕ.

Η Ελληνίδα υπουργός ΠΕΚΑ υποστήριξε την ανάγκη για διαμόρφωση αυτής της ολοκληρωμένης πολιτικής με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ενώ επεσήμανε ότι μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί και τη χρήση φορολογικών εργαλείων και στο πλαίσιο αυτό προϋποθέτει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και των Υπουργών Οικονομικών.

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος απεφάσισαν ότι θα συνεχίσουν τη συζήτηση και θα υιοθετήσουν Συμπεράσματα Συμβουλίου με θέμα την αειφόρο διαχείριση των υλικών κατά την διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο 2010.

Newslink

Σχόλια