Οι ελληνικές θέσεις για την Πράσινη Βίβλο και τα δάση

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Θάνος Μωραΐτης, σε ομιλία του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ανέπτυξε τις ελληνικές θέσεις για την Πράσινη Βίβλο της ΕΕ.

Η ΕΕ εξέδωσε την 1η Μαρτίου μία Πράσινη Βίβλο με θέμα «Προστασία Δασών και Πληροφορία στην Ε.Ε.: Προετοιμάζοντας τα Δάση για την Κλιματική Αλλαγή».

Το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για τα Δάση, με το αριθμ. 119724/976/28-4-2010 έγγραφό μας, ζήτησε από διάφορους φορείς (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Πανεπιστήμια Δασολογίας / Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας, Δ/νσεις Δασών, την Ένωση Δασοκτημόνων Ελλάδος και τις Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος) να αποστείλουν τις απόψεις τους επί της Πράσινης Βίβλου.

Το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. στις 11 Ιουνίου του 2010 κατέληξε σε ένα Σχέδιο Συμπερασμάτων (έγγραφο 9854/10) το οποίο:

1. Αναγνωρίζει ότι τα δάση παίζουν ζωτικό ρόλο στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξης της Ευρώπης.

2.Αναγνωρίζει επίσης ότι τα Ευρωπαϊκά δάση απειλούνται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

3. Επισημαίνει την διασυνοριακή διάσταση των φαινομένων αυτών σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε ευρύτερη κλίμακα.

4.Τονίζει τη σημασία της αειφορικής διαχείρισης στην προστασία τους και την εκπλήρωση του πολυλειτουργικού ρόλου τους.

5.Κρίνει ότι θα πρέπει να γίνουν επιπλέον προσπάθειες για περαιτέρω συνεργασία και συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, στα πλαίσια της Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τα Δάση.

6.Υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των δασών στον μετριασμό (mitigation) της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή (adaptation).

7. Επαναλαμβάνει επίσης την ανάγκη για την βελτίωση των γνώσεων που αφορούν τα δάση και τις συγκρίσιμες πληροφορίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

8.Ενθαρρύνει την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα δάση μέσω –μεταξύ άλλων- υπαρχόντων Ευρωπαϊκών Συστημάτων πληροφοριών.

9. Παροτρύνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες (σχετικά με την Πράσινη Βίβλο) σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της –συνεχιζόμενης- δημόσιας διαβούλευσης και τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, ο υφυπουργός τόνισε ότι τα δασικά οικοσυστήματα απειλούνται –μεταξύ άλλων- από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, αλλά μπορούν επίσης να συμβάλλουν στον μετριασμό της.

Επίσης, τα δασικά οικοσυστήματα παρέχουν μια σειρά αγαθών (όπως ξυλεία καθώς και μη ξυλώδη προϊόντα όπως αρωματικά /φαρμακευτικά φυτά, μανιτάρια κ.ά.) και υπηρεσίες (όπως δέσμευση άνθρακα, προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, αναψυχή, προστασία από πλημμύρες, κ.ά.) και παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των λαών.

Όταν καίγονται τα δάση, όταν η κλιματική αλλαγή καταλαμβάνει εμφανείς διαστάσεις και «μετακομίζει» μαζί με όλα τα συμπτώματα σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, νομίζω πως έχουμε σοβαρές πιθανότητες να διευρύνουμε τη λίστα των εταίρων που θα έρθουν να συμφωνήσουν ότι :

1. H Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο για μια δεσμευτική συμφωνία για την Αειφορική Διαχείριση των Δασών.

2.Είναι ώριμες οι συνθήκες για τη δημιουργία ενός Κοινοτικού Κανονισμού για τη προστασία και την παρακολούθηση των Δασών.

3.Πρέπει να υπάρξει και να εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση από ανεξάρτητο ταμείο- προορισμένο μόνο για τα Δάση- ώστε να εφαρμοστούν και οι πολιτικές.

4. Η βιοποικιλότητα δεν είναι μια θεματική που είναι αποκομμένη από τα Δάση, αντιθέτως πρέπει να υιοθετηθεί ως οριζόντια πολιτική στην Αειφορική Διαχείριση των Δασών.

Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για τα δάση, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια πρώτη δράση σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να είναι η σταθερή και συνεχής χρηματοδότηση για την εξασφάλιση των λειτουργιών του δάσους μέσω της αειφορικής διαχείρισής τους, της ανάπτυξης οικολογικά σταθερών και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών.

Επίσης, προτείνεται η ίδρυση –σε επίπεδο ΕΕ– ενός Κεντρικού Χρηματοδοτικού Ταμείου για τα δάση, μέσω του οποίου θα ενισχυθεί η έρευνα, η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και οι πρακτικές προστασίας και ανάπτυξης των δασών.

Newslink

Σχόλια