Σύγκληση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Με στόχο τον καθορισμό  των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και τον ορισμό των Περιφερειών, οι οποίες είναι αρμόδιες ή συναρμόδιες για τη διαχείριση και προστασία τους, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και Υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, συγκαλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση, στις 16 Ιουλίου 2010.

Κατά τη συνεδρίαση θα συζητηθεί η, σχετική με τα παραπάνω, εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και θα ληφθεί απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων προβλέπεται από το Ν.3199/2003 και αποτελείται από την Υπουργό Περιβάλλοντος, ως πρόεδρο και τους Υπουργούς: Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων χαράσσει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της και εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Υπουργού ΠΕΚΑ και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας.

Newslink

Σχόλια