Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη: εγκρίθηκε το νομοσχέδιο

0
15

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Έγκριση πήρε από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου με τίτλο «διαδρομή- εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και συναφή θέματα», ένα έργο που χαρακτηρίζεται εθνικής σημασίας.

Για να γίνει δυνατή η κατασκευή του αγωγού απαιτείται η θέσπιση ενός ειδικού νομικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει:

• Τους περιορισμούς κυριότητας που πρέπει να επιβληθούν στους ιδιοκτήτες ή κατόχους των ακινήτων από τα οποία θα διέλθει ο αγωγός,

• τις απαλλοτριώσεις των απαραίτητων εκτάσεων και

• τις αποζημιώσεις προς τους ιδιοκτήτες ή κατόχους των εκτάσεων αυτών.

Βασικές Διατάξεις

• Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων: Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι εκτάσεων, από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός, υποχρεούνται να επιτρέπουν στα ακίνητά τους την εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του αγωγού.

• Περιορισμοί δόμησης: Ορίζονται συγκεκριμένες ζώνες ορισμένου πλάτους 5 μέτρων, δεξιά και αριστερά από τον άξονα του αγωγού και από το καλώδιο καθοδικής, εντός των οποίων απαγορεύεται η εκτέλεση ορισμένων εργασιών από τους ιδιοκτήτες, όπως ανόρυξη φρεάτων, φύτευση δένδρων, καθώς και ζώνες εντός των οποίων απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση.

Για τους περιορισμούς αυτούς οι ιδιοκτήτες, ή κάτοχοι λαμβάνουν ως αντάλλαγμα το 25% της αγοραίας (εμπορικής) αξίας των εκτάσεων αυτών.

Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες δικαιούνται να προσφύγουν στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Περιπτώσεις που προκαλούνται ζημιές: Προβλέπεται η καταβολή στους δικαιούχους χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση που προκαλούνται ζημίες σε ακίνητα, η οποία ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Χρησιμοποίηση δημοτικών-κοινοτικών εκτάσεων: Παρέχεται στην εταιρεία η δυνατότητα να χρησιμοποιεί δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις αναγκαίες για την κατασκευή του αγωγού, για τις οποίες ωστόσο πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση.

Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας-Υποθαλάσσια έργα: Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης, στην εταιρεία, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και ΥΠΕΚΑ, των δικαιωμάτων χρήσης τμημάτων αιγιαλού, παραλίας παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα θάλασσας για την εγκατάσταση και λειτουργία του αγωγού και για την εκτέλεση κάθε είδους αναγκαίου έργου. Σε αντίθεση με το νομοσχέδιο της προηγούμενης Κυβέρνησης, πλέον προβλέπεται εύλογη αποζημίωση έναντι του δικαιώματος χρήσης.

Χρήση Λιμένα: Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παραχώρησης στην εταιρεία ορισμένων χώρων του λιμένα, αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση του αγωγού. Η παραχώρηση θα αποφασιστεί από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά ωστόσο από τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε αντίθεση με το νομοσχέδιο της προηγούμενης Κυβέρνησης, αυτή η παραχώρηση θα γίνεται έναντι εύλογου ανταλλάγματος και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η Συμφωνία Διέλευσης μεταξύ της εταιρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Απαλλοτριώσεις: Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε μορφής έκτασης, μόνο εάν θεωρηθεί αναγκαία, για την εκτέλεση του έργου. Η απαλλοτρίωση επιτρέπεται μόνο υπέρ του Δημοσίου και τη σχετική δαπάνη φέρει η εταιρεία. Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες δικαιούνται να ασκήσουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της απαλλοτρίωσης.

Η Συμφωνία Διέλευσης θα καθορίσει θέματα όπως, τους όρους της διέλευσης, τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδρομή, εγκατάσταση και κατασκευή του αγωγού και των λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Έχει ανασυσταθεί Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με τη Διεθνή Εταιρεία κατασκευής και εκμετάλλευσης του αγωγού πετρελαίου Trans Balkan PBV.

Το ειδικό νομικό πλαίσιο που θεσπίζεται ακολουθεί το παράδειγμα του νόμου για το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου ΕΣΦΑ (ν.1929/1991) επειδή ακριβώς έχει κριθεί από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων ως συμβατό με τα 17 και 18 του Συντάγματος, όπως και με το πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προοπτική ολοκλήρωσης του έργου Μπουργκάς –Αλεξανδρούπολη, ενός έργου εθνικής σημασίας και δημόσιας ωφέλειας και συνεχίζει τις προσπάθειες της προς αυτή την κατεύθυνση.

Newslink

Σχόλια