ΕΛΕΤΑΕΝ: τι λέει για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΕ 2020

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε  προς το ΥΠΕΚΑ το κείμενο της κριτικής και των θέσεων της επί του Σχεδίου Δράσης για τις Α.Π.Ε. που ανακοινώθηκε πριν μια εβδομάδα από το Υπουργείο.

Το Σχέδιο Δράσης, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2009/28 πρέπει να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 και περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο μεγάλους άξονες:

• Τα μέτρα πολιτικής, τις θεσμικές και τεχνικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει το κράτος μέλος προκειμένου να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι για τις Α.Π.Ε. το 2020.

• Την ποσοτικοποίηση των στόχων αυτών και την κατάρτιση του μίγματος τεχνολογιών καθώς και τη χρονική εξέλιξή του μέχρι το 2020.

Το κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση περιλαμβάνει ουσιαστικά μόνο τον δεύτερο άξονα. Επομένως η παρέμβαση της ΕΛΕΤΑΕΝ δεν αφορά στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής και των σχεδιαζόμενων μέτρων, η τεράστια σημασία των οποίων είναι αυτονόητη.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ στην εισαγωγή της παρέμβασής της προς το ΥΠΕΚΑ σημειώνει τα ακόλουθα:

1.Το κείμενο δεν μπορεί να τύχει αναλυτικής κριτικής διότι δεν περιέχει με σαφήνεια τα ποσοτικά επιστημονικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή και την αξιολόγηση του κάθε σεναρίου. Φαίνεται ότι η επιλογή των σεναρίων είναι πολιτική και όχι τεχνοκρατική απόφαση και δεν είναι αποτέλεσμα των επιστημονικών εργαλείων που δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν.

2.Λείπουν οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την εξειδίκευση, τον χρονικό προγραμματισμό και τον τρόπο ανάπτυξης των τεχνολογιών. Η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει οι κατευθύνσεις αυτές να περιλαμβάνουν:

την προτεραιότητα κατά την πρώτη πενταετία στην ευρεία ανάπτυξη των πιο οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών (χερσαία και νησιώτικα αιολικά) και των τεχνολογιών που προσφέρουν άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη (βιομάζα, γεωθερμία, μικρά φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα στις κατοικίες και τα εμπορικά-βιομηχανικά κτίρια, οικιακές ανεμογεννήτριες) και τον προγραμματισμό για το τέλος της περιόδου νέων (μη δρομολογημένων) μεγάλων επενδύσεων που σήμερα δεν είναι οικονομικά ανταγωνιστικές (θαλάσσια αιολικά πάρκα, μεγάλα φωτοβολταϊκά στην υψηλή τάση).

• Φυσικά, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων το χρόνο εκείνο, οι σχετικές ενέργειες ανάπτυξης, σχεδιασμού και αδειοδότησης πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.

• την ενίσχυση της διασποράς των αιολικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη της (ευστάθεια συστήματος, άμεση αξιοποίηση μη κορεσμένων δικτύων, διάχυση της ανάπτυξης κλπ.).

• τον εμπλουτισμό του μίγματος με όλες τις τεχνολογίες Α.Π.Ε. περιλαμβανομένων των ηλιοθερμικών και της κυματικής ενέργειας.

3.Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες κατευθύνσεις για την επιλογή και τον χρονοπρογραμματισμό έργων, παρεμβάσεων και πολιτικών που αφορούν την ενίσχυση της μεγάλης διείσδυσης Α.Π.Ε..

Τέτοιες κατευθύνσεις πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν τις διεθνείς και εγχώριες διασυνδέσεις, τα έξυπνα δίκτυα διανομής, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με έμφαση στα μεγάλα αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά, την αδειοδότηση ευέλικτων συμβατικών σταθμών.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να περιλαμβάνει εκείνα τα έργα ανάπτυξης του Ηλεκτρικού Συστήματος που είναι κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε., για τα οποία πρέπει να προβλέπεται αναλυτικός μηχανισμός παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

4.Ο ελάχιστος στόχος που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το 2020 χωρίς πρόσθετο κόστος είναι τουλάχιστον 10.000 MW Αιολικών Πάρκων.

Η μη υλοποίηση των επενδύσεων αυτών θα επιβαρύνει τον έλληνα πολίτη εξαιτίας του μη οικονομικά βέλτιστου ενεργειακού μίγματος που θα προκύψει και του κόστους CO2 που θα κληθεί να καταβάλει ο καταναλωτής.

Σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη στα σενάρια επίτευξης στόχων του ΥΠΕΚΑ, παραγωγή από αιολική ενέργεια δεν επιτυγχάνεται με τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο κείμενο και αν το ΥΠΕΚΑ επιμείνει στο ανακοινωθέν ενεργειακό μίγμα, απαιτούνται 8.500-9.500 MW αιολικών.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας και των οργάνων της για κάθε είδους συνεργασία σε όλα τα θέματα του κλάδου Α.Π.Ε..

Newslink

Σχόλια