ΥΠΕΚΑ: υπεγράφη η ΚΥΑ για την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Με την ΚΥΑ για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007.

Έτσι δημιουργείται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της ΚΥΑ είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως και με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και παρακολουθεί την εφαρμογή του.

Με το Εθνικό αυτό Πρόγραμμα

1. Καθορίζονται οι βασικοί άξονες για την πρόληψη, προστασία, μετριασμό και ετοιμότητα από τους κινδύνους πλημμύρας καθώς και το πλαίσιο των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον

2. Προσδιορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας καθώς και τα γενικά μέτρα επίτευξης αυτών των στόχων,

3. Καθορίζονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το συντονισμό του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας με την ευρύτερη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τα Νερά.

Το Εθνικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε τρία στάδια:

• Μέχρι το τέλος του 2011 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να έχουν προσδιορισθεί οι ζώνες με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.

• Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, θα εκπονηθούν μέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών.

• Τέλος, το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές θα έχουν καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τα σχέδια διαχείρισης θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων.

Τα σχέδια θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και θα εστιάζονται στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας).

Επίσης, θα εστιάζονται στην προστασία,  όπως με τη λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγρότοπων) και στην ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).

Τα τρία αυτά στάδια θα επαναλαμβάνονται σε εξαετείς κύκλους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων εξελίξεων.

Στις περιπτώσεις διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, είναι αναγκαίος ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από τη μια περιοχή στην άλλη.

Προσφάτως υπεγράφη κοινή δήλωση ανάμεσα στην Υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκίας, Veysel Eroglou, με την οποία δρομολογείται η κατά προτεραιότητα εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις πλημμύρες στην περιοχή του Έβρου, και καταβάλλεται προσπάθεια για μια τριμερή (μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας) συνεργασία στο θέμα.

Άμεσα θα ορισθεί η Κοινή Επιτροπή για τον Έβρο που προβλέπεται στην Κοινή Ανακοίνωση Ελλάδας Τουρκίας και επίκειται συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη με τον αρμόδιο υφυπουργό της Τουρκίας.

Newslink

Σχόλια