Ερευνητικό πρόγραμμα SMARTeST

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το έργο SMARTeST , «Smart Resilience Technology, Systems and Tools» είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 υπό την αιγίδα του 7ου  Πλαισίου  Προγράμματος της ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων  τεχνολογιών  και  συστημάτων  αντιπλημμυρικής  προστασίας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν 10 ερευνητικά ιδρύματα από 7 ευρωπαϊκές  χώρες.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την δράση του οποίου συντονίζει η Επίκουρη Καθηγήτρια,κ. Νίκη Ευελπίδου.

Στα πλαίσια του έργου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, σε αστικά κυρίως περιβάλλοντα.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός ολιστικών και αμυντικών συστημάτων και να προωθηθούν καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα και προϊόντα στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Το έργο λειτουργεί ως εφαλτήριο για τη χρήση «έξυπνων» συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας τα οποία θα  ενσωματώνουν την τεχνολογία αισθητήρων, αυτόματου ελέγχου και καινοτόμων  υλικών  με  υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Με σκοπό την βέλτιστη αξιολόγηση των συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας,έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες περιοχές μελέτης με μεγάλη γεωγραφική διασπορά στις  οποίες  θα  διεξαχθεί  έρευνα σχετικά με  τα  συστήματα  αντιπλημμυρικής σχετικά προστασίας και την υλοποίηση νέων τεχνολογιών.

Οι περιοχές αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τύπων πλημμυρικών φαινομένων, από παράκτια προβλήματα σε περιοχές των Μεσογειακών ακτών έως και πλημμύρες όμβριων υδάτων σε αστικές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης.

Οι εταίροι του έργου προχωρούν στη σύσταση εθνικών ομάδων στήριξης και συνεργασίας (National Support Groups – NSG) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιμέρους εθνικά και τοπικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη.

Η  πρώτη συνάντηση  της  ελληνικής  ομάδας  στήριξης  και  συνεργασίας του SMARTeST προγραμματίζεται για τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου του 2010 όπου και θα διεξαχθεί ανοιχτή  συζήτηση  σχετικά  με θέματα  πλημμυρικού κινδύνου και αμυντικής τεχνολογίας.

Στοχεύουμε στην σύσταση μίας ομάδας ενδιαφερομένων φορέων (ΟΤΑ, κρατικοί φορείς. ερευνητικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις) που θα μεταφέρουν  τις  ανάγκες  της  ελληνικής  πραγματικότητας,  θα  αξιολογήσουν  τα αποτελέσματα της  έρευνας  και  θα  λειτουργήσουν  επικουρικά  στη  διάχυση των νέων  τεχνολογιών,  προϊόντων  και   συστημάτων  «έξυπνης»,  αντιπλημμυρικής τεχνολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (πικ. Καθηγήτρια Ν.   Ευελπίδου, 210-7274927, http://evelpidou@geol.uoa.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsg@geoenvi.org).

Σχόλια