Επικίνδυνα τα νερά των ποταμών Έβρου και Άρδα;

0
27

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ερώτηση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων των ποταμών Έβρου και Άρδα έθεσε ο βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναφορικά με την ανίχνευση ποσοτήτων ατραζίνης στα νερά των ποταμών.

Παρά την προ εξαετίας απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων με τη συγκεκριμένη ουσία, η ατραζίνη, έως και το 2003, ανιχνεύτηκε σε τέσσερα σημεία της παραποτάμιας ζώνης του Άρδα, (Ρίζια, Πλάτη, Φυλάκιο και Κέραμο), σε συγκεντρώσεις κατά 50 φορές υψηλότερες από το επιτρεπτό όριο.

Η απάντηση ωστόσο του Υπουργείου ήταν καθησυχαστική: «Η ποιότητα των υδάτων των ποταμών Άρδα και Έβρου παρακολουθείται συστηματικά με δειγματοληψίες και αναλύσεις ανά τρίμηνο για μία πλήρη σειρά παραμέτρων συμπεριλαμβανομένων των τοξικών ουσιών».

Στην απάντηση διευκρινίζεται επίσης ότι σε μετρήσεις που έγιναν το 2008 και 2009, στις θέσεις Δίκαια, Κόμαρα, και Κήποι, οι συγκεντρώσεις ατραζίνης που ανιχνεύτηκαν ήταν μικρότερες ή ίσες με το όριο ποιοτικού προσδιορισμού και χαμηλότερες από το όριο ετήσιας μέσης τιμής αλλά και από τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση.

Παρόλα αυτά, «ο ποταμός Έβρος και Άρδας βρίσκονται σε μέτρια οικολογική κατάσταση» σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που σημειώνει ότι ο χαρακτηρισμός αυτός «θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Θράκης», εν όψει της διαδικασίας προκήρυξης έργων που αφορούν την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας.

Το παλαιό δίκτυο και τα προγράμματα παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων θα επικαιροποιηθεί και θα αναμορφωθεί, με έργα που προωθούνται προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Πηγή: Αγγελιοφόρος

Σχόλια