Απελευθερώνεται η αγορά Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

0
4

Περιβάλλον-Ενέργεια- Οικολογία.

Υπεγράφη ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου και Μητρώου Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με την υπογραφή των δύο ανωτέρω Κανονισμών, σε συνέχεια του ήδη υπογραφέντος Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ολοκληρώνεται η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και απελευθερώνεται, ουσιαστικά, η αγορά Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:

α) Ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα είδη των χορηγουμένων αδειών, δηλαδή άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), διαχείρισης ΑΣΦΑ, Διανομής, Προμήθειας και άδεια του (ΕΣΦΑ), καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τους δικαιούμενους υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια των αδειών αναλόγως του είδους τους, τις προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, καθήκοντα και ειδικούς όρους για τους κατόχους αδειών ανάλογα με το είδος της άδειας και τέλος τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για παράταση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση των αδειών.

β) Ο Κανονισμός για το Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ρυθμίζει θέματα σχετικά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, τις προϋποθέσεις και τους δικαιούμενους εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την τήρηση και δημοσιοποίηση του Μητρώου από τη ΡΑΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, με την υπογραφή των δύο ανωτέρω Κανονισμών, σε συνέχεια του ήδη υπογραφέντος Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ολοκληρώνεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο και απελευθερώνεται, ουσιαστικά, η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Σχόλια