Η Τίνα Μπιρμπίλη στην ημερίδα του φόρουμ «ΑΓΟΡΑΙΔΕΩΝ» και του ΣΕΒΙΑΝ

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη μίλησε στην ημερίδα του forum «ΑΓΟΡΑΙΔΕΩΝ» και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΒΙΑΝ), με θέμα «Ανακύκλωση- Ενεργειακή Αξιοποίηση: βιώσιμες προοπτικές για την ανάπτυξη».

Η υπουργός τόνισε ότι «Το  πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως, μαζί με τη διαχείριση των υδάτων και την κλιματική αλλαγή, που συχνά μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Η τελευταία τάση στην τεχνολογία της διαχείρισης των απορριμμάτων απαιτεί, π.χ., να επιλέγουμε τρόπους που να μην συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, κάτι που δεν μας απασχολούσε πριν από μια δεκαετία.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ έχουν εντάξει στις προτεραιότητες τους -στο πλαίσιο της πολιτικής για την πράσινη ανάπτυξη- την ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Η κατάσταση σήμερα στον τομέα αυτό είναι πολύ άσχημη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην ανακύκλωση, απουσία πολιτικής  για την εκτροπή από την ταφή, την επεξεργασία και αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων και πολλούς ΧΑΔΑ ακόμη σε λειτουργίας.

Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, με σαφείς ρόλους και ευθύνες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση, πλαίσιο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και τεκμηριωμένη ενημέρωση της κοινωνίας για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό διακύβευμα.

Η απάντησή μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει:

•Μείωση αποβλήτων.

•Βελτίωση της ανακύκλωσης με ποσοτικούς δεσμευτικούς στόχους στο σύνολο της χώρας και σε κάθε Περιφέρεια.

•Προώθηση της εκτροπής του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων από την ταφή και αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων.

•Ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα. Γιατί τα απόβλητα δεν είναι σκουπίδια, αλλά προϊόντα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε.

•Ασφαλή ταφή των υπολειμμάτων.

Ήδη, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συναντούμε λόγω του κακού προγραμματισμού του ΕΣΠΑ, προσχωρούμε σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομίας και Εσωτερικών, τις Περιφέρειες και του Φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σε ένα πρόγραμμα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη:

•Τους υπάρχοντες περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων με βελτιώσεις όπου χρειάζεται, όπως για παράδειγμα στην Πελοπόννησο.

•Τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση των συσκευασιών, την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων και την ολοκληρωμένη διαχείριση ειδικών αποβλήτων.

•Τις υπάρχουσες υποδομές, καθώς επίσης και εκείνες που είναι σε εξέλιξη.

•Την ανάγκη για την οριστική παύση της λειτουργίας των ΧΑΔΑ και την κάλυψη της ασφαλούς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι να λειτουργήσουν τα αναγκαία έργα.

Για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων, χρειάζεται να αξιοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι, στο πλαίσιο έργων με το σύστημα παραχώρησης ή με τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Διαμορφώνονται λοιπόν προϋποθέσεις και αναπτυξιακές ευκαιρίες για σημαντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στην κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων, με σεβασμό στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συνεκτιμώντας τα οικονομικά δεδομένα ώστε να μην προκύπτουν μεγάλες αποκλίσεις και στρεβλώσεις στο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων από περιοχή σε περιοχή.

Παράλληλα, θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος του 2010 στην επικαιροποίηση του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως προκύπτουν από την Οδηγία Πλαίσιο 98/2008, η οποία θα ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.

Επίσης, θα φροντίσουμε για την ενίσχυση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με κυριότερα σημεία τα εξής:

•Θεσμοθέτηση σχεδίων μείωσης αποβλήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

•Διαμόρφωση πλαισίου για την τιμολογιακή πολιτική για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ενσωματώνοντας και το περιβαλλοντικό κόστος.

•Βελτίωση του συστήματος ανακύκλωσης με παροχή κινήτρων στους πολίτες, θεσμοθέτηση και εφαρμογή του τέλους ταφής αποβλήτων ώστε να ενσωματώνεται και το περιβαλλοντικό κόστος. Ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή το αντίστοιχο νομοσχέδιο.

•Θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές σε εναρμόνιση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

•Θεσμικό πλαίσιο για τα αδρανή απόβλητα.

•Θεσμικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων και άλλων κατηγοριών  μη επικινδύνων αποβλήτων.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η διαχείριση των βιομηχανικών -και ιδιαίτερα των επικίνδυνων- αποβλήτων.

Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Η χρόνια απραξία οδήγησε τη χώρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και η προσπάθεια για να αποφύγουμε το πρόστιμο από την ήδη καταδίκη».

Σχόλια