Ευρωπαϊκό σχέδιο απόφασης για τομείς εκτεθειμένους σε «διαρροή άνθρακα»

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

european-emission-trading-systemΤα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο απόφασης με την οποία καταρτίζεται κατάλογος 164 βιομηχανικών τομέων και κλάδων που θεωρούνται εκτεθειμένοι σε “διαρροή άνθρακα”.

Με βάση το αναθεωρημένο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ-ΕΕ), το οποίο θα εφαρμόζεται από το 2013, εγκαταστάσεις υπαγόμενες στους ανωτέρω τομείς θα λάβουν μερίδιο δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άλλων βιομηχανικών τομέων.

Αναμένεται ότι η τελική απόφαση θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του έτους αφού εξετασθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το ζήτημα της διαρροής άνθρακα αφορά στον κίνδυνο να μετεγκατασταθούν εταιρίες δραστηριοποιούμενες σε τομείς δεχόμενους ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό από χώρα της Ε.Ε. σε τρίτη χώρα όπου ισχύουν λιγότερο αυστηροί περιορισμοί ως προς τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και εκτιμάται ότι αυτές οι εταιρείες αντιπροσωπεύουν περί το ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών οι οποίες καλύπτονται από το ΣΕΔΕ-ΕΕ και ποσοστό περίπου 77% των συνολικών εκπομπών από τη μεταποιητική βιομηχανία οι οποίες υπάγονται στο ΣΕΔΕ-ΕΕ.

Ο κατάλογος των τομέων έχει συνταχθεί με βάση αναλυτικά κριτήρια για το κόστος εκπομπής CO2 και τον βαθμό έκθεσης σε εμπορία όπως παρατίθεται στην αναθεωρημένη οδηγία ΣΕΔΕ-ΕΕ που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια τον Δεκέμβριο του 2008.

Να σημειωθεί, ότι η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον κατάλογο υπό το φως της συμφωνίας της Κοπεγχάγης και μπορεί να προτείνει αναθεωρήσεις. Εάν ο κατάλογος δεν αναθεωρηθεί θα ισχύσει επί πέντε έτη, μέχρι το 2014, αλλά στο διάστημα αυτό στον κατάλογο θα μπορούν να προστεθούν τομείς, ενώ ένας νέος κατάλογος θα ισχύσει για την περίοδο 2015-2019.

Αναφέρεται πως ο πραγματικός αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων που θα λάβουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις θα αποφασιστεί το 2011.

Η διανομή θα διενεργηθεί με βάση κοινούς δείκτες επιδόσεων οι οποίοι θα πρέπει να προσδιοριστούν έως τα τέλη 2010. Βάσει της οδηγίας, οι βιομηχανικοί κλάδοι θα λάβουν το 2013 δωρεάν το 80% των δικαιωμάτων βάσει των δεικτών, ποσοστό μειούμενο στη συνέχεια ετησίως έως 30% το 2020.

Όσοι τομείς θεωρούνται εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα θα λάβουν δωρεάν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων βάσει των δεικτών.

Το σχέδιο απόφασης για τον κατάλογο τομέων και κλάδων που θα προταθούν από την Επιτροπή θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής σχετικά με τη διαρροή άνθρακα.

Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια