Έρευνα παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

research-waste-managementΜε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε η διενέργεια της Έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων, εντός του έτους 2009, με έτος αναφοράς των στοιχείων το έτος 2008 και ανά διετία εφεξής, με έτος αναφοράς των στοιχείων του προηγουμένου έτους.

Η διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας ανατέθηκε στο Τμήμα Στατιστικών Κατασκευών και Περιβάλλοντος της Δ/νσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της Γ.Γ. ΕΣΥΕ.

Σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για την παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων, από τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα απόβλητα και αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της μεγιστοποίησης της ανάκτησης και της ασφαλούς διάθεσης, καθώς και της αρχής της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Η έρευνα θα είναι δειγματοληπτική και θα καλύψει το σύνολο της Χώρας, με το συνολικό μέγεθος δείγματος να ανέρχεται σε 2.000 περίπου επιχειρήσεις, που ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,

–  B (Ορυχεία και λατομεία),

–  C (Μεταποίηση),

–  D (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού) και

– E (Παροχή νερού- επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης),

της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης NACE Rev.2.

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια