Ασφαλέστερα βιοκτόνα και απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

safer-biocide-euΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο νομοθετικής πράξης για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας των βιοκτόνων που διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, όπως τα παράσιτα και οι παθογόνοι οργανισμοί (δηλ. μύκητες και βακτηρίδια), και περιλαμβάνουν εντομοαπωθητικά, απολυμαντικά και χημικά προϊόντα βιομηχανικής χρήσης, π.χ. αντιρρυπαντικά επιχρίσματα για πλοία και συντηρητικά υλικών.

Με την εν λόγω πρόταση αναθεωρείται η οδηγία του 1998 για τα βιοκτόνα και αίρονται ορισμένες αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της.

Επιδιώκεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχουν τα βιοκτόνα, ενώ το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας διευρύνεται για να περιλάβει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που συνθέτουν βιοκτόνα, καθώς και τα βιοκτόνα που περιέχονται σε υλικά ερχόμενα σε επαφή με τρόφιμα.

Προτείνεται να εκλείψουν σταδιακά οι πιο επικίνδυνες ουσίες, ειδικότερα όσες είναι δυνατόν να προκαλέσουν καρκίνο, και να θεσπιστούν νέοι κανόνες για αντικείμενα όπως τα έπιπλα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, που υποβάλλονται σε κατεργασία με βιοκτόνα και δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προϊόντα που περιέχουν ουσίες χαρακτηρισμένες ως πολύ ανησυχητικές θα υπόκεινται σε συγκριτική αξιολόγηση, ώστε να εκλείψουν όσα ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο και να παραμείνουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.

Η νομοθεσία απλουστεύεται και, ταυτόχρονα, παρέχονται νέα κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν ασφαλέστερα προϊόντα για την καταπολέμηση των επιβλαβών παρασίτων και παθογόνων οργανισμών.

Για να προωθηθεί η χρήση βιοκτόνων χαμηλής επικινδυνότητας και νεοανακαλυπτόμενων ουσιών, η Επιτροπή προτείνει να χορηγούνται οι σχετικές άδειες σε επίπεδο ΕΕ.

Η εν λόγω αδειοδότηση σε κεντρικό επίπεδο αναμένεται να διευκολύνει τη διάθεση προϊόντων αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της αγοράς της ΕΕ.

Ο ΕΟΧΠ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων), που είναι ήδη αρμόδιος για τη διαχείριση του REACH (κοινοτική νομοθεσία περί των χημικών προϊόντων), θα αναλάβει επιστημονικά και τεχνικά καθήκοντα σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο αδειών και θα συντονίζει τις δραστηριότητες επιστημονικής εκτίμησης της επικινδυνότητας των δραστικών ουσιών, έργο που μέχρι σήμερα επιτελούσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, στην Ίσπρα της Ιταλίας.

Η προτεινόμενη νομοθετική πράξη αναμένεται να αρχίσει να ισχύει το 2013.

Πηγή : Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια