Λίμνη Κορώνεια: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Ελλάδας

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

lake-koronia-eu-against-greeceΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε δικαστική διαδικασία για απουσία μέτρων προστασίας της λίμνης Κορώνειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας, επειδή η χώρα δεν έχει θέσει σε εφαρμογή επαρκή μέτρα για την προστασία ενός από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης.

Η υπόθεση αφορά τη ρύπανση και την υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας, στον Νομό Θεσσαλονίκης. Ήδη εστάλη στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση για μη εφαρμογή του αναγκαίου για τη συγκεκριμένη περιοχή νομικού πλαισίου προστασίας και διατήρησης.

Η λίμνη Κορώνεια πλήττεται από άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση, με αποτέλεσμα τη δραματική πτώση της στάθμης των υδάτων της.

Η λίμνη παρουσιάζει επίσης έντονη ρύπανση, οφειλόμενη στις απορρίψεις θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και άλλων ρύπων από βιομηχανίες και πόλεις της γύρω περιοχής. Τα θρεπτικά  στοιχεία ευνοούν την υπερβολική ανάπτυξη φυκιών που καταπνίγουν άλλες μορφές ζωής (διαδικασία «ευτροφισμού»).

Η λίμνη έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και προστατεύεται στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/EΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών)  και τους οικοτόπους (Οδηγία 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας) .

Επιπλέον, η Ελλάδα υπέχει υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον (Οδηγία 76/464/EΟΚ) και από την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Οδηγία 91/271/EΟΚ), η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη την επεξεργασία, σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα, των λυμάτων που προορίζονται για απόρριψη σε ευπαθείς περιοχές.

Μετά από τις διαδικασίες που κινήθηκαν το 2002 λόγω της ρύπανσης και της υποβάθμισης της λίμνης, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να θεσπίσουν ειδικό νομικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσουν τις παράνομες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη περιοχή.

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν το νομικό πλαίσιο και ενέκριναν σχέδιο διαχείρισης και αποκατάστασης για τον υγρότοπο, ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων προστασίας προχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την υποβάθμιση της λίμνης και την παρενόχληση της πανίδας και της χλωρίδας.

Για τον συγκεκριμένο λόγο, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει νέα διαδικασία για τη παράβαση και να απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση.

Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια