Υδατοκαλλιεργητικές Μονάδες : κοινή υπουργική εγκύκλιος

0
37

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

aquaculture-units-new-regulationsΥπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η κοινή υπουργική εγκύκλιος σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τις υδατοκαλλιεργητικές μονάδες.

Με την εγκύκλιο, θεσπίζονται κανόνες και κριτήρια συνολικά για τις υδατοκαλλιεργητικές μονάδες, όπως είναι για παράδειγμα οι ιχθυοκαλλιέργειες και οι οστρακοκαλλιέργειες.

Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται, αφ’ ενός, οι παράμετροι που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αυτών και, αφ’ ετέρου, εξειδικεύουν στο περιεχόμενο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο των πλωτών όσο και των χερσαίων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων.

Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν τη λεπτομερή περιγραφή των εκτρεφόμενων ειδών, την έκταση των πλωτών ή χερσαίων εγκαταστάσεων και την ακριβή απόσταση από την ακτή.

Επιπλέον, ρυθμίζονται οι παράμετροι που αφορούν τόσο σε μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε πλωτές εγκαταστάσεις (μονάδες εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, ερυθρού τόνου και οστρακοκαλλιέργειας) όσο και σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε εσωτερικά ύδατα (δεξαμενές σε χερσαίο χώρο ή κλωβοί σε υδάτινο χώρο).

Καθορίζονται πλέον παράγοντες που προσδιορίζουν:
–    τη δυναμικότητα των μονάδων
–    τη διαδικασία εκτροφής
–    την ιχθυοφόρτιση
–    τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδάτινου μέσου εκτροφής,

ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ανάπτυξη και διαβίωση των εκτρεφομένων ειδών και να διασφαλίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αειφορία του περιβάλλοντος των περιοχών λειτουργίας των μονάδων αυτών.

Αναφέρεται ότι με την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης εγκυκλίου η με αρ. πρωτ. 258800/10.9.1999 εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 145320/10.10.2002 όμοια της καταργείται.

Σχόλια