Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: μείωση για τρίτη χρονιά

0
3

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

greenhouse-gases-reduced

Σύμφωνα με την απογραφή των εκπομπών που πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για το 2007, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη δεδομένα, οι εκπομπές της ΕΕ–15 (Ευρωπαϊκή Ένωση 15 κρατών μελών πριν την επέκταση στα 27 κράτη μέλη) μειώθηκαν 1,6% σε σύγκριση με το 2006, παρά το ότι η οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 2,7 %.

Να θυμίσουμε ότι οι εκπομπές μειώθηκαν επίσης τα δύο προηγούμενα έτη, κατά 0,9% το 2005 και 0.6% το 2006.

Η μείωση έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκπομπών της ΕΕ-15 κατά 5,0% κάτω από τα επίπεδα των αντίστοιχων χωρών στο έτος βάσεως (το 1990 στις περισσότερες των περιπτώσεων), γεγονός που αποτελεί ένδειξη ικανοποιητικής πορείας της ΕΕ-15 όσον αφορά την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών στο διάστημα 2008-2012 σε επίπεδα που κυμαίνονται κατά μέσον όρο σε 8% κάτω από τα επίπεδα του έτους βάσεως.

Αντίστοιχα, οι εκπομπές της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 1,2% κατά τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα επίπεδα μειωμένα κατά 12,5% σε σύγκριση με το έτος βάσεως.

Η πτώση των εκπομπών το 2007 κατά 64 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2-οφειλόταν κυρίως στον περιορισμό των εκπομπών από τα νοικοκυριά, λόγω του θερμότερου καιρού, από τις μεταποιητικές βιομηχανίες και από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα.

Αντίθετα, αυξήθηκαν οι εκπομπές που οφείλονταν στην ψύξη και τον κλιματισμό.

Να σημειώσουμε πως, βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν υπάρχει στόχος εκπομπών για την EΕ-27, αφού τα κράτη μέλη EΕ-12 δεν ήταν κράτη μέλη την εποχή εκείνη.

Ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη της EΕ-12 έχουν οικείους στόχους Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών κατά 6% ή 8% κάτω των επιπέδων του έτους βάσεως, πλην της Κύπρου και της Μάλτας, κρατών που δεν υπόκεινται σε στόχο.

Πηγή : Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Σχόλια