Προστασία περιβάλλοντος: νέο νομοσχέδιο

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

enviromental-protectionΑπό τις 30 Απριλίου 2007 θα έπρεπε η χώρα μας να είχε εναρμονιστεί με την Κοινοτική Οδηγία 35/2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και στην αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας. Μετά από αρκετές «πρόχειρες εκδόσεις» φαίνεται πως το τελικό κείμενο έχει πλέον μοιραστεί στους συναρμόδιους φορείς και το νομοθέτημα θα λάβει σάρκα και οστά περί τα τέλη του έτους.

Μέχρι τώρα , σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς το περιβάλλον δεν αποτελεί αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό και δεν προκύπτει υποχρέωση για τον εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης  επαγγελματικής δραστηριότητας (φυσικά, νομικά πρόσωπα) να αναλάβει άμεσα το κόστος πρόληψης ή αποκατάστασης τυχούσας περιβαλλοντικής ζημίας. Η ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης περιορίζονται στην παραδοσιακή ζημία μέσω της αστικής ευθύνης προς τρίτους.

Σκοπός της Οδηγίας είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση  της περιβαλλοντικής ζημίας και καθιστά τους φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι προκαλούν περιβαλλοντική ζημία ως οικονομικά υπόχρεους για την αποκατάσταση της ζημίας. Ταυτόχρονα οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων οι δραστηριότητες συνιστούν επικείμενη απειλή για την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας καθίστανται υπόχρεοι για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων.

Μια περιβαλλοντική ζημία μπορεί να καταγγελθεί σχεδόν από τον οποιονδήποτε. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό; Δικαίωμα καταγγελίας έχουν:
–    Η Εθνική Αρμόδια Αρχή αυτεπαγγέλτως.
–    Οι συναρμόδιες αρχές (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΥΠΕΧΩΔΕ)
–    Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο:
α) επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί από περιβαλλοντική ζημία
β) έχει επαρκές συμφέρον από τη λήψη περιβαλλοντικής απόφασης σχετικά με τη ζημία ή, εναλλακτικά
γ) υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος, όταν αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση από το διοικητικό δικονομικό δίκαιο ενός κράτους μέλους.
–    Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που προάγουν την προστασία του   περιβάλλοντος

Όπως γίνεται κατανοητό οδεύουμε προς τη λήξη της περιόδου του περιβαλλοντικού εφησυχασμού. Κάθε επιχείρηση θα έχει πλέον γύρω της ένα μεγάλο αριθμό εν δυνάμει ελεγκτών και ως εκ τούτου θα πρέπει να αξιολογεί σωστά τις Περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και να προβαίνει σε έναν ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Πρέπει να γίνει συνείδηση στα στελέχη όλων των επιχειρήσεων πως οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί όχι μόνο από ατυχηματικής πλευράς, όσο και από λειτουργικής, χρηματοοικονομικής αλλά και στρατηγικής. Η ιδιαιτερότητα μάλιστα των περιβαλλοντικών κινδύνων συνίσταται στο ότι δεν είναι εύκολα μετρήσιμοι ή ασφαλίσιμοι, η εμπειρία στη διαχείρισή τους είναι ακόμη μικρή, ενώ ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία μπορεί να είναι ανυπολόγιστος.

Ανεξάρτητα βέβαια από τις «προστατευτικές» ενέργειες περιβαλλοντικού χαρακτήρα που θα προγραμματίζει η κάθε εταιρεία κάτι μας λέει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα εμπλακούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο θα κάνουν…χρυσές δουλειές!

Σχόλια