Ζωικά υποπροΐόντα στους χώρους υγειονομικής ταφής

0
33

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

animal-waste-byproductsΜε την έκδοση του Κανονισμού EK 129/2009  «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 197/2006 όσον αφορά την ισχύ των μεταβατικών μέτρων σχετικά με τα «πρώην τρόφιμα», αναθεωρείται η ημερομηνία 31/7/2009 του Κανονισμού ΕΚ 197/2006 σύμφωνα με την οποία ζωικά υποπροϊόντα, υλικά κατηγορίας 3 μπορούν να διατεθούν σε ΧΥΤΑ δυνάμει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θέτοντας σε ισχύ νέα διορία έως 31/7/2011.

Να θυμίσουμε ότι στα ζωικά υποπροϊόντα, υλικά κατηγορίας 3, εμπεριέχονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1774/2002:

α) τα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
για εμπορικούς λόγους·

β) τα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία απορρίπτονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν σημεία νόσων μεταδόσιμων στον άνθρωπο ή σε ζώα και λαμβάνονται από σφάγια τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

γ) δορές και δέρματα, οπλές, χηλές και κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που προέρχονται από ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και
είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

δ) αίμα που λαμβάνεται από μη μηρυκαστικά ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

ε) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των απολιπανθέντων οστών και των κατάλοιπων τήξης λιπών.

στ) πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πλην των υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για εμπορικούς λόγους ή λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με ελαττωματική παραγωγή ή συσκευασία ή με άλλες ατέλειες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο ή για τα ζώα.

ζ) νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα κάποιας ασθένειας η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή σε ζώα·

η) ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, πλην των θαλασσίων θηλαστικών, τα οποία αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα με στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου.

θ) νωπά υποπροϊόντα ψαριών που προέρχονται από μονάδες παραγωγής προϊόντων ψαριών για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ι) όστρακα, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείων και υποπροϊόντα σπασμένων αυγών που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά συμπτώματα καμίας ασθένειας που είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή σε ζώα.

ια) αίμα, δορές και δέρματα, οπλές και χηλές, φτερά, μαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά σημεία καμίας ασθένειας η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτών των προϊόντων στον άνθρωπο ή σε ζώα, και

ιβ) υπολείμματα τροφίμων πλην αυτών από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Βέβαια το ερώτημα που τίθεται, είναι αν ο μοναδικός ΧΥΤΑ που υφίσταται στην Αττική μπορεί, λόγω όγκων, να δεχθεί τα συγκεκριμένα υποπροϊόντα.

Σχόλια