Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και Νομοθεσία

0
40

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

electromagnetism-and-legal-systemΤο τελευταίο διάστημα, μια και αρκετός λόγος γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές,  καλό θα ήταν να δούμε ποια νομοθεσία διέπει αυτό το πεδίο.

Πρόκειται για την Οδηγία για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα ) 2004/108/ΕΚ, η οποία αντικατέστησε από τις 20 Ιουλίου 2007 την παλιά Οδηγία 89/336/ΕΟΚ, έχει πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50268/5137/07 (Τεύχος Β’, 1853/13-9-2007) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93», τέθηκε σε εφαρμογή και στη χώρα μας αναδρομικά από τις 20 Ιουλίου 2007. Επίσης με την Οδηγία συνδέεται και ο Νόμος 3431/2006 (Τεύχος Α’ 13) περί «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

Τι είναι  η «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα»; Είναι η ικανότητα μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής διάταξης, συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε βρίσκεται στο εν λόγω περιβάλλον.
«Ηλεκτρομαγνητική Διαταραχή» αντίστοιχα είναι κάθε ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που ενδέχεται να υποβαθμίσει τις επιδόσεις μιας διάταξης, μιας συσκευής ή να επιδράσει δυσμενώς σε ζώσα ή αδρανή ύλη.

Κύρια σημεία της Οδηγίας 2004/108/EK είναι τα εξής:

•    Η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•    Θέτονται οι βασικοί κανόνες και οι ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα προϊόντα για να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση τους.
•    Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τούς ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς (συσκευές & σταθερές εγκαταστάσεις), που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων Οδηγιών και οι οποίοι πρέπει να είναι σχεδιασμένοι ώστε να μην δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και να είναι άτρωτοι από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
•    Γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις απαιτήσεις και διαδικασίες αξιολόγησης για συσκευές και σταθερές εγκαταστάσεις.
•    Η Οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν για συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχουν ειδικές Οδηγίες που περιέχουν απαιτήσεις ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (πχ οδηγίες για ιατρικά μηχανήματα, για ναυτιλιακό εξοπλισμό, για τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και ραδιοεξοπλισμό (RTTE), για αεροναυτικά προϊόντα, για αυτοκινούμενα οχήματα, για συστήματα συναγερμών κλπ), καθώς και στον ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες.
•    Η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ μιας συσκευής δύναται να χορηγηθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής, ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, είτε μετά από υποβολή του τεχνικού φακέλου της συσκευής σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος με την σειρά του εκδίδει προς τον κατασκευαστή, δήλωση με την οποία επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της συσκευής.

Η νέα Οδηγία 2004/108/EK εφαρμόζεται σε εξαρτήματα, υποσυστήματα, διατάξεις ή άλλες μονάδες που προορίζονται για ενσωμάτωση σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις, όπως:
•     Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και παρόμοιος εξοπλισμός
•    Φωτιστικές διατάξεις και λαμπτήρες φθορισμού
•    Ηλεκτρονικά κοινής χρήσης
•    Βιομηχανικός εξοπλισμός
•    Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών
•    Οικιακοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί δέκτες
•    Εκπαιδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Σχόλια