Κλίμα και Ενέργεια: νέα δέσμη μέτρων

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.
institution-versification-about-climate-and-energyΔημοσιεύθηκε στα τέλη του Απριλίου, η επίσημη έκδοση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και της νομοθεσίας για την περιστολή των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα και τα καύσιμα μεταφορών. Τα μέτρα ωθούν την Ευρώπη σε πορεία μετασχηματισμού της σε οικονομία χαμηλών εκπομπών (διοξειδίου του) άνθρακα και αποβλέπουν στην αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η δέσμη μέτρων αναφέρεται σε δεσμευτικούς στόχους, προς επίτευξη μέχρι το 2020, για την περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδα κατά 20% χαμηλότερα από εκείνα του 1990 και για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας σε 20%, ενώ αναμένεται να συμβάλει και στην υλοποίηση του κοινοτικού στόχου της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τέσσερα νομοθετικά κείμενα:

Οδηγία με την οποία αναθεωρείται το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ), το οποίο καλύπτει ποσοστό περίπου 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ.
Απόφαση για επιμερισμό της προσπάθειας, με την οποία τάσσονται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για τις εκπομπές από τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ-ΕΕ .
Οδηγία με την οποία τάσσονται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.
Οδηγία με την οποία δημιουργείται νομικό πλαίσιο για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς άρτια χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης συμπληρώνεται από δύο περαιτέρω νομοθετικές πράξεις:
Κανονισμό με τον οποίο απαιτείται μείωση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα σε 120 g ανά km κατά μέσον όρο, που θα εφαρμοστεί σταδιακώς μεταξύ 2012 και 2015, και περαιτέρω μείωση σε 95 g ανά km το 2020. Το μέτρο αυτό από μόνο του θα συμβάλει κατά ένα τρίτο και πλέον στην απαιτούμενη περιστολή των εκπομπών στους τομείς εκτός του ΣΕΔΕ.
Αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, με την οποία απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων κατά ποσοστό 6% μέχρι το 2020.

Αυτές οι έξι νομοθετικές πράξεις θα αρχίσουν να ισχύουν 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, που αναμένεται να γίνει μέσα στον Μάιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τις δράσεις για το κλίμα:
http://ec.europa.eu/climateactionΣχόλια