Τουρισμός: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

tourism-development

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης , για τον Τουρισμό.

Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για την επόμενη δεκαπενταετία (2009 – 2024).

Βασικός άξονας, που διατρέχει το περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου, είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος η οποία εξάλλου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Με το εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο, επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισμό, η ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και η διαμόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, τις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Αμέσως μετά την έγκριση, ξεκίνησαν  οι αντιπαραθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εστιάζονται κυρίως  σύμφωνα με :

-Tα άρθρα 9 και 10 που προβλέπουν κατασκευή επιδοτούμενων κατοικιών σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα σε εκτός σχεδίου περιοχές.

-Το τελικό σχέδιο απαγορεύει τη δημιουργία τουριστικών παραθεριστικών χωριών μόνο στις ορεινές περιοχές και στα μικρά νησιά, ενώ την επιτρέπει ακόμα και σε περιοχές Natura και επίσης προβλέπει τουριστικές εγκαταστάσεις σε γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε ακτίνα 500 μ. από τους ορεινούς οικισμούς με μειωμένη μάλιστα αρτιότητα και αυξημένο συντελεστή δόμησης.

-Παρά την πάγια νομολογία του ΣτΕ για τήρηση της απόστασης των 100μ. από τον αιγιαλό, διατηρείται η απόσταση των 50μ. για τη δόμηση των νέων εγκαταστάσεων.

-Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ εμμένει παρά τη λειψυδρία στη δημιουργία γηπέδων γκολφ, ενώ επιχειρεί να συγκρίνει το παρόν σχέδιο με τις δυνατότητες που δίνει ο Ν.2545/1997 για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), στις οποίες όμως βασική προϋπόθεση είναι η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης, κάτι που δεν ισχύει για τη συνδυασμένη ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με κατοικίες προς πώληση που προωθείται με το παρόν νομοθέτημα.

Είναι αντιληπτό πως το επόμενο διάστημα αναμένονται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος συζητήσεις επί του Ειδικού Πλαισίου.

Σχόλια