Βιοποικιλότητα: αναθεώρηση της ευρωπαικής πολιτικής

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

revision-eec-policy-about-livelihoodΈνα σημαντικό μήνυμα σχετικά με τη μελλοντική πολιτική βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώθηκε από το πανευρωπαϊκό συνέδριο της Αθήνας που διοργανώθηκε πρόσφατα με θέμα « Προστασία της Βιοποικιλότητας- Πέρα από το 2010» . Στις κύριες διαπιστώσεις του συνεδρίου περιλαμβάνονται:
–  Η ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας όσον αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας και τις συνέπειές της.
–  Η σημασία της αντιμετώπισης της προστασίας των οικοσυστημάτων αντί για την προστασία των ειδών.
– Η ανάγκη διοχέτευσης των διαθέσιμων κονδυλίων όντως στα έργα προστασίας της φύσης.
Είναι γεγονός ότι η βιοποικιλότητα διέρχεται κρίση παγκοσμίως και ότι δεν λαμβάνονται αρκετά μέτρα για την προστασία της, με την Ευρώπη να έχει ορίσει το 2010 ως χρονολογία στόχο για να αναστείλει την απώλεια της βιοποικιλότητας στην ΕΕ. Βέβαια παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος για την ανάσχεση της απώλειας, φαίνεται απίθανο ότι θα επιτευχθεί ο αρχικός στόχος.
Το κυριότερα σημεία από το συνέδριο που αποτελούν και το «μήνυμα των Αθηνών»,  είναι τα εξής:

1. Καλύτερη κατανόηση της σημασίας της βιοποικιλότητας. Απαιτείται καλύτερη κατανόηση του γεγονότος ότι τα υγιή οικοσυστήματα αποδίδουν απτά οφέλη που αποτελούν τη βάση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής μας ευμάρειας. Το μήνυμα του «τι σημαίνει η βιοποικιλότητα» πρέπει να είναι σαφές και να προβληθεί περισσότερο.
2. Καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και της αναγκαίας δράσης. Η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της βιοποικιλότητας και τις τωρινές τάσεις στον τομέα αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Απαιτείται επίσης καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των φυσικών συστημάτων. Το συνέδριο πρότεινε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην έρευνα στον τομέα της βιοποικιλότητας.
3. Ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε πλήρη λειτουργία. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες κατά τα τελευταία χρόνια ήταν η παγίωση του Natura 2000, του ευρωπαϊκού δικτύου των προστατευόμενων περιοχών. Το χερσαίο τμήμα του δικτύου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2010 και το θαλάσσιο αμέσως μετά.
4. Προστασία της «συνηθισμένης» βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Στην δήλωση υπογραμμίζεται ότι η πολιτική βιοποικιλότητας πρέπει να εξελιχθεί προς την προστασία της ανθεκτικότητας και του σφρίγους ολόκληρων οικοσυστημάτων, καθώς και προστατευόμενων περιοχών υψηλής φυσικής αξίας.
5. Προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Το «ίχνος βιοποικιλότητας» που αφήνει η Ευρώπη στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου είναι μεγάλο και μάλιστα αυξάνεται, οπότε το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η αποδάσωση σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να σταματήσει μέχρι το 2030 και απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν οι ευρωπαϊκές καταναλωτικές συνήθειες στην απώλεια της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.
6. Ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους πρέπει να συνεκτιμηθούν περισσότερο οι επιπτώσεις της βιοποικιλότητας.
7. Χρηματοδότηση. Αν και για την προστασία της βιοποικιλότητας είναι δυνατόν να αντληθούν πόροι από πολλά κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, το πραγματικό ύψος των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την προστασία της φύσης παραμένει σχετικά χαμηλό. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και να διατεθεί νέα χρηματοδότηση αν χρειαστεί.
8. Κλιματική αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας χωρίς να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, και αντιστρόφως. Τα μέτρα για το κλίμα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τις πολιτικές για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια