Φύση: άρση προσφυγών κατά Πολωνίας και Ιταλίας

0
4
commission-withdrawl-charges

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίρει προσφυγές που αφορούν τη φύση, κατά της Πολωνίας για δύο υποθέσεις και κατά της Ιταλίας για μία.

Συγκεκριμένα,  η πρώτη υπόθεση για την Πολωνία τίθεται στο αρχείο μετά την λήψη μέτρων προστασίας ενός από τους κυριότερους φυσικούς τόπους της Ευρώπης, της κοιλάδας του ποταμού Rospuda.

Η Πολωνική Κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει  στην κατασκευή παράκαμψης, η οποία διασχίζει μια από τις πολυτιμότερες φυσικές περιοχές της Ευρώπης. Να σημειωθεί πως η κοιλάδα του ποταμού Rospuda είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), εξ αιτίας των πτηνών που φιλοξενεί και έχει εγγραφεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας.

Φιλοξενεί ένα μωσαϊκό άθικτων ενδιαιτημάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα παρθένα δάση της Κεντρικής Ευρώπης και απείρακτους υγροτόπους.

Η δεύτερη υπόθεση κλείνει, μετά τον εκ μέρους της Πολωνίας χαρακτηρισμό όλων των τόπων που επιβάλλει η προστασία των πτηνών στην επικράτειά της.

Μετά από τελική γραπτή προειδοποίηση της οποίας έγιναν αποδέκτες τον Δεκέμβριο του 2006, οι πολωνικές αρχές έλαβαν πλέον τα μέτρα που είναι αναγκαία για τον χαρακτηρισμό όλων των σημαντικών ορνιθολογικών τόπων που χαρακτηρίζονται ως ΖΕΠ.

Ο χαρακτηρισμός καλύπτει πλέον επαρκώς τα ενδιαιτήματα των προστατευόμενων ειδών πτηνών και ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Η υπόθεση που κλείνει για την Ιταλία σχετίζεται με την κατασκευή κινητών φραγμάτων στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Τα φράγματα προορίζονται να περιορίσουν τον κίνδυνο πλημμυρών και έτσι να προστατεύσουν την πόλη, με αντίκτυπο όμως στους οικολογικούς πόρους της λιμνοθάλασσας.

Η Βενετία είναι μια πόλη με ανεπανάληπτη πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά και η λιμνοθάλασσα της φιλοξενεί περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χαρακτηριζόμενες ως τόποι του δικτύου Natura 2000.

Κατόπιν των μέτρων που προτάθηκαν από τις ιταλικές αρχές, για τον περιορισμό των βλαβών στα οικοσυστήματα και την αντιστάθμιση των επιπτώσεων και συνεκτιμώντας τους στόχους του έργου, η Επιτροπή έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

Η φύση προστατεύεται στην Ευρώπη με δύο καίρια νομοθετήματα, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα). Βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν όλες τις καταλληλότερες περιοχές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με στόχο την προστασία των ειδών αγρίων πτηνών, ενώ η οδηγία για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) απαιτεί από τα κράτη μέλη να προτείνουν Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) για τη διατήρηση τύπων φυσικών ενδιαιτημάτων και να προστατεύουν τα διάφορα καταγεγραμμένα είδη.

Οι ζώνες ειδικής προστασίας και οι τόποι κοινοτικής σημασίας συναποτελούν το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, το σημαντικότερο μέσο της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των ζωικών και φυτικών ειδών που φιλοξενούν.

Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια