Η σημασία του εδάφους στην κλιματική αλλαγή

0
3
underground-against-climate-change

Μπορεί να φαίνεται στο πρώτο άκουσμα παράδοξο, (ιδιαίτερα σε όσους δεν ασχολούνται σε βάθος με οικολογικά θέματα) αλλά τα εδάφη έχουν καίριο ρόλο στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Στα εδάφη εμπεριέχεται ποσότητα άνθρακα περίπου διπλάσια εκείνης που περιέχει η ατμόσφαιρα και τριπλάσια εκείνης που περιέχει η βλάστηση. Ιδιαίτερα τα εδάφη της Ευρώπης αποτελούν τεράστια παρακαταθήκη άνθρακα, σε ποσότητες που φθάνουν τα 75 δισ. τόνους περίπου, με επακόλουθες σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση κακοδιαχείρισής τους. Για παράδειγμα αν, δεν προστατευθούν οι εναπομένοντες τυρφώνες της Ευρώπης (το 50% της ποσότητας άνθρακα των εδαφών της Ευρώπης βρίσκεται δεσμευμένο στους τυρφώνες της Σουηδίας, της Φινλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας), θα εκλυθεί ποσότητα άνθρακα ίση με εκείνη που θα οφειλόταν στην κυκλοφορία επιπλέον 40 εκατομ. αυτοκινήτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του θέματος, μια ελάχιστη απώλεια 0,1% άνθρακα από τα ευρωπαϊκά εδάφη και εκπομπή του στην ατμόσφαιρα ισοδυναμεί με τις ανθρακούχες εκπομπές επιπλέον 100 εκατομ. αυτοκινήτων στους δρόμους μας, δηλαδή αύξηση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων περίπου κατά το ήμισυ!
Ο σημαντικός ρόλος του εδάφους, τονίζεται σε έκθεση που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αποτελεί μια σύνθεση των πλέον αξιόπιστων διαθέσιμων στοιχείων για τη σχέση μεταξύ εδάφους και κλιματικής αλλαγής στην οποία τονίζεται η ανάγκη δέσμευσης άνθρακα από το έδαφος, τεχνική που είναι οικονομικά ανταγωνιστική και άμεσα διαθέσιμη ενώ δεν απαιτεί νέες η αδόκιμες τεχνολογίες. Βέβαια, για να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό δέσμευσης άνθρακα από το έδαφος, πρέπει να αναστραφεί η σημερινή τάση υποβάθμισης του εδάφους και να βελτιωθούν οι πρακτικές διαχείρισής του, κριτήρια που έρχονται σε αντίθεση με ορισμένα από τα δυσάρεστα συμπεράσματα της έκθεσης σύμφωνα με τα οποία,  καθώς αυξάνεται συνεχώς ο παγκόσμιος πληθυσμός, ολοένα μεγαλύτερες εκτάσεις βοσκοτόπων και δασών μετατρέπονται σε καλλιεργούμενες γαίες, οπότε εδάφη που σήμερα είναι καταβόθρες άνθρακα θα γίνουν καθαροί εκπομποί. Η αποτελεσματικότερη στρατηγική για την αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας άνθρακα από το έδαφος θα ήταν η ανάσχεση των εν λόγω μετατροπών γαιών, πλην όμως αυτό ενδέχεται να αντικρούεται με την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση τροφίμων.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η νομοθετική πρόταση για την προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών εκκρεμεί μέχρι σήμερα , παρά την υποβολή της από το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της αντίθεσης πέντε κρατών μελών.

Την Έκθεση με τον τίτλο «Review of existing information on the interrelations between soil and climate change» μπορεί κανείς να τη διαβάσει στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/environment/soil/publications_en.htm

Πηγή : Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχόλια