Ευρωπαική Ένωση: Οδηγός Αειφόρου Κυνηγιού Άγριων Πτηνών

0
3
sustainable-bird-hunting

Τη Δευτέρα 16/3/2009 ο Γάλλος υπουργός περιβάλλοντος Jean-Louis- Borloo και ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον Karl Falkenberg παρουσίασαν επίσημα τον οδηγό για το αειφόρο κυνήγι άγριων πτηνών στο Παρίσι. Ο οδηγός που, έχει ως στόχο να εξασφαλισθεί πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα εκτελείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση, αποσκοπεί στη διευκρίνιση των διατάξεων για το κυνήγι που προβλέπονται από τον παλαιότερο νόμο για τη φύση, την οδηγία του Συμβουλίου για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.
Η Πρωτοβουλία για το Αειφόρο Κυνήγι (Sustainable Hunting Initiative) ξεκίνησε το 2001 από τη Birdlife International με τη συνεργασία των κρατών μελών , την ομάδα διατήρησης Birdlife International και την Ομοσπονδία Επιχειρήσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της ΕΕ (FACE). Μάλιστα,  το 2004 η Birdlife International και η FACE υπέγραψαν διεθνή συμφωνία για το κυνήγι, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και ο οδηγός έρχεται ως αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης των πτηνών. Παράλληλα με αυτό τον στόχο, ο οδηγός στοχεύει ειδικότερα στον καθορισμό των περιόδων για το κυνήγι αναψυχής, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου διατάραξης των πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους και στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους θα επιτρέπεται το κυνήγι σε εξαιρετικές περιστάσεις.
Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υποστηρίζει το αειφόρο κυνήγι και αναγνωρίζει πως το εποχιακό κυνήγι άγριων πτηνών μπορεί να συμβάλει  στις κοινές προσπάθειες διαχείρισης σημαντικών βιότοπων, όπως υγρότοπων, χερσότοπων και αγροτικών εκτάσεων. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, η οποία συρρικνώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Παραδείγματα που απεικονίζουν την ανησυχητική αυτή τάση αποτελούν η μείωση του πληθυσμού των κοινών πτηνών, όπως το σπουργίτι, το χελιδόνι και η γκρίζα πέρδικα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/index_en.htm

Σχόλια